Vesti

23. Jan. 2019 ПОНОВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

На основу члана 12 став 2 Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.гласник РС“, број 16/2018), чл.18, 21 и 25 Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини Општине Богатић ("Сл.лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева" бр.32/16), и Одлуке Општинског већа општине Богатић за покретање поступка за давање у закуп пословног простора у поступку јавног надметања број 06-30-681/2018-01 од 13.11.2018.г. Комисија за давање у закуп непокретностиу јавној својини општине Богатић, објављује следећи:

ПОНОВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

ИЗДАЈЕ СЕ у закуп поступком јавног надметања пословни простор и то локал зв.“Продавница“ површине 101,00м2 у оквиру Дома културе у Узвећу, путем јавног надметања под следећим условима:

- учесници јавног надметања могу бити сва физичка лица, правна лица и предузетници уз достављање благовремене и потпуне пријаве-понуде,

- делатност односно намена пословног простора је трговинска односно продавница мешовите или прехрамбене робе

- почетна цена месечне закупнине је 24.689,00 динара,

- обавеза будућег закупца је да закупнину плаћа уредно стим што ће се цена закупа месечно ревалоризовати применом месечног индекса потрошачких цена, када он достигне кумулативно ниво од 5% и више, према подацима републичког завода за статистику који се објављују у „Службеном гласнику РС“,

- закупнина се плаћа након добијања фактуре од стране рачуноводства Општине Богатић,

- закупац је у обавези да пословни простор врати у стање у коме га је и примио уредно окречену и у исправном стању, осим у случају када је закупац уложио сопствена средства у адаптацију пословног простора сагласно уговореним обавезама,

- обавезу закупца да по испостављеним рачунима плаћа трошкове воде, електричне енергије, телефона и друге трошкове коришћења пословног простора,

- обавезу закупца да уредно односи смеће и да црпи отпадне воде,

- обавезу закупца да у року од 3 дана од дана закључења уговора уплати гарантни износ у висини двомесечне закупнине на име обезбеђења трошкова коришћења пословног простора а који ће бити враћен закупцу по испуњењу свих уговорених обавеза,

- обавезу закупца да локал буде у функцији осим у законском року предвиђеним за годишњи одмор и исти се не може давати у подзакуп,

- закупац може извршити адаптацију пословног простора односно изводити на закупљеној непокретности радове који имају карактер инвестиционог одржавања, према уобичајеним стандардима и важећим прописима у области грађевинарства, само уз претходну сагласност односно одобрење Општинског већа, под условима и на начин утврђен Уредбом,

- одлуку о признавању трошкова инвестиционог одржавања пословног простора, са утврђеним процентом умањења месечне закупнине доноси Општинско веће а Анекс уговора закључује председник Општине,

- закупцу се могу признати трошкови инвестиционог одржавања ближе наведени у чл.30 ст.2 ове одлуке а сви остали радови на ентеријеру и опремању локала, повећању инсталисане снаге електричних инсталација, преграђивању простора у циљу довођења у нову функцију и слично падају на терет закупца,

- адаптација пословног простора од стране закупца може се вршити искључиво после закључења Уговора о закупу,

- пословни простор се издаје на период од 5 (пет ) година стим што закуп почиње тећи након спровођења поступка, уколико досадашњи закупац буде нови закупац, закуп тече од 01.02.2019.године,

- учесници јавног надметања могу бити сва физичка лица, предузетници и правна лица

- у поступку јавног надметања не могу учествовати чланови Комисије и њихови заменици, бивши закупци који нису измирили своја дуговања према Општини по основу закупа, накнаде за извршене комуналне услуге и друге обавезе по основу претходно закључених уговора,

- уредна понуда садржи податке:

- о подносиоцу пријаве и то за физичка лица име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, за предузетнике податке и то име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, извод из регистра надлежног органа и порески идентификациони број, назив радње, матични број,за правна лица уредна понуда мора садржати назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, порески идентификациони број, пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве односно понуде

- уредна пријава мора садржати поред горе наведених података и податке о делатности која ће се обављати у пословном простору,

- пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве,

- доказ о уплати депозита,

- податак о текућем рачуну за подносиоца пријаве односно понуде

- учесници јавног надметања обавезни су да ради учешћа у поступку јавног надметања уплате депозит у износу од 24.689,00 динара и исти се враћа учесницима који не успеју на надметању, након закључења Уговора о закупу,

- депозит се уплаћује на рачун број 840-291804-44 прималац је депозитни рачун Буџета општине Богатић, сврха-уплата депозита за учешће на јавном надметању за пословни простор уз назнаку локала,

- уколико будући закупац не приступи закључењу Уговора о закупу, положени депозит се не враћа као ни у случају да не уплати гарантни износ у предвиђеном року,

- доказ да је подносилац пријаве измирио закупнину и трошкове комуналних услуга (потврда даваоца услуга), уколико је био закупац пословне просторије која је имовина Општине Богатић,

- јасну назнаку пословне просторије због које се пријављује на јавно надметање

- учесници јавног надметања обавезни су да поднесу пријаву за учешће на јавном надметању Комисији у писаном облику најкасније до 31.01.2019.године.

- пријаве се достављају препоручено поштом на адресу Општинске управе Општине Богатић, Комисије за давање пословног простора у закуп Богатић ул.М.Витомировића бр.1 или преко писарнице Општинске управе Богатић,

- на полеђини коверте у којој се подноси пријава мора се навести назив подносиоца пријаве са адресом и контакт телефоном као и са јасном назнаком на коју се непокретност поднета пријава односи а у супротном таква понуда сматраће се неуредном и непотпуном и биће одбачена,

- поступак јавног надметања спровешће се дана 01.02.2019.г. у 15 часова у малој сали Општине Богатић на првом спрату у ул.М.Витомировића бр.1,

- поступак јавног надметања ће се спровести и у случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава на основу које се подносилац пријаве региструје и проглашава понуђачем, ако прихвати почетну цену по којој се непокретност даје у закуп, с тим да уколико не прихвати почетну цену, губи право на враћање депозита,

- избор најповољнијег понуђача врши се применом критеријума највише понуђене закупнине а у случају да два или више понуђача понуде исти износ закупнине Комисија задржава право да изврши избор најповољнијег понуђача, по слободном уверењу,

- председник Комисије након завршеног јавног надметања позива учесника који понуди најповољнији износ да потпише Изјаву о висини понуђене цене,

- учесник јавног надметања који је незадовољан Решењем о давању у закуп пословног простора може поднети приговор Општинском већу у року од 8 дана од дана пријема обавештења о давању у закуп пословног простора,

- оглас за јавно надметање објављује се у „Гласу Подриња“, на интернет страни Општине Богатић, на огласној табли Општинске управе, огласној табли МЗ Узвеће.

КОМИСИЈА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ

 

23. Jan. 2019 ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА УЗ УМАЊЕЊЕ ЗАКУПНИНЕ ДО 60% ОД ПОЧЕТНЕ ТРЖИШНЕ ВИСИНЕ ЗАКУПНИНЕ

На основу члана 12 став 4 Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.гласник РС“, број 16/2018), чл.18, 21 и 25 Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини Општине Богатић ("Сл.лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева" бр.32/16), и Одлуке Општинског већа општине Богатић за покретање поступка за давање у закуп пословног простора у поступку јавног надметања број 06-17-535/2018-01 од 08.06.2018.г. Комисија за давање у закуп непокретности у јавној својини општине Богатић, објављује следећи:

ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА УЗ УМАЊЕЊЕ ЗАКУПНИНЕ ДО 60% ОД ПОЧЕТНЕ ТРЖИШНЕ ВИСИНЕ ЗАКУПНИНЕ

ИЗДАЈЕ СЕ у закуп поступком јавног надметања пословни простор и то локал зв.“Бифе“ површине 67м2 у оквиру Дома културе у Белотићу у ул.Проте Смиљанића бр.1 под следећим условима:

- учесници јавног надметања могу бити сва физичка лица, правна лица и предузетници уз достављање благовремене и потпуне пријаве-понуде,

- делатност односно намена пословног простора је угоститељска,

- почетна цена месечне закупнине је 12.595,99 динара,

- обавеза будућег закупца је да закупнину плаћа уредно стим што ће се цена закупа месечно ревалоризовати применом месечног индекса потрошачких цена, када он достигне кумулативно ниво од 5% и више, према подацима републичког завода за статистику који се објављују у „Службеном гласнику РС“,

- закупнина се плаћа након добијања фактуре од стране рачуноводства Општине Богатић,

- закупац је у обавези да пословни простор врати у стање у коме га је и примио уредно окречену и у исправном стању, осим у случају када је закупац уложио сопствена средства у адаптацију пословног простора сагласно уговореним обавезама,

- обавезу закупца да по испостављеним рачунима плаћа трошкове воде, електричне енергије, телефона и друге трошкове коришћења пословног простора,

- обавезу закупца да уредно односи смеће и да црпи отпадне воде,

- обавезу закупца да у року од 3 дана од дана закључења уговора уплати гарантни износ у висини двомесечне закупнине на име обезбеђења трошкова коришћења пословног простора а који ће бити враћен закупцу по испуњењу свих уговорених обавеза,

- обавезу закупца да локал буде у функцији осим у законском року предвиђеним за годишњи одмор и исти се не може давати у подзакуп,

- закупац може извршити адаптацију пословног простора односно изводити на закупљеној непокретности радове који имају карактер инвестиционог одржавања, према уобичајеним стандардима и важећим прописима у области грађевинарства, само уз претходну сагласност односно одобрење Општинског већа, под условима и на начин утврђен Уредбом,

- одлуку о признавању трошкова инвестиционог одржавања пословног простора, са утврђеним процентом умањења месечне закупнине доноси Општинско веће а Анекс уговора закључује председник Општине,

- закупцу се могу признати трошкови инвестиционог одржавања ближе наведени у чл.30 ст.2 ове одлуке а сви остали радови на ентеријеру и опремању локала, повећању инсталисане снаге електричних инсталација, преграђивању простора у циљу довођења у нову функцију и слично падају на терет закупца,

- адаптација пословног простора од стране закупца може се вршити искључиво после закључења Уговора о закупу,

- пословни простор се издаје на период од 5 (пет ) година стим што закуп почиње тећи након спровођења поступка и закључења уговора,

- учесници јавног надметања могу бити сва физичка лица, предузетници и правна лица

- у поступку јавног надметања не могу учествовати чланови Комисије и њихови заменици, бивши закупци који нису измирили своја дуговања према Општини по основу закупа, накнаде за извршене комуналне услуге и друге обавезе по основу претходно закључених уговора,

- уредна понуда садржи податке:

- о подносиоцу пријаве и то за физичка лица име и презиме, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, за предузетнике податке и то име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, јединствени матични број грађана, извод из регистра надлежног органа и порески идентификациони број, назив радње, матични број,за правна лица уредна понуда мора садржати назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, порески идентификациони број, пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве односно понуде

- уредна пријава мора садржати поред горе наведених података и податке о делатности која ће се обављати у пословном простору,

- пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве,

- доказ о уплати депозита,

- податак о текућем рачуну за подносиоца пријаве односно понуде

- учесници јавног надметања обавезни су да ради учешћа у поступку јавног надметања уплате депозит у износу од 12.595,99 динара и исти се враћа учесницима који не успеју на надметању, након закључења Уговора о закупу,

- депозит се уплаћује на рачун број 840-291804-44 прималац је депозитни рачун Буџета општине Богатић, сврха-уплата депозита за учешће на јавном надметању за пословни простор уз назнаку локала,

- уколико будући закупац не приступи закључењу Уговора о закупу, положени депозит се не враћа као ни у случају да не уплати гарантни износ у предвиђеном року,

- доказ да је подносилац пријаве измирио закупнину и трошкове комуналних услуга (потврда даваоца услуга), уколико је био закупац пословне просторије која је имовина Општине Богатић,

- јасну назнаку пословне просторије због које се пријављује на јавно надметање

- учесници јавног надметања обавезни су да поднесу пријаву за учешће на јавном надметању Комисији у писаном облику најкасније до 11.02.2019.године.

- пријаве се достављају препоручено поштом на адресу Општинске управе Општине Богатић, Комисије за давање пословног простора у закуп Богатић ул.М.Витомировића бр.1 или преко писарнице Општинске управе Богатић,

- на полеђини коверте у којој се подноси понуда односно пријава мора се навести назив подносиоца пријаве односно понуде са адресом и контакт телефоном као и са јасном назнаком на коју се непокретност поднета пријава односи а у супротном таква понуда сматраће се неуредном и непотпуном и биће одбачена,

- поступак јавног надметања спровешће се дана 14.02.2019.г. у 15 часова у малој сали Општине Богатић на првом спрату у ул.М.Витомировића бр.1,

- поступак јавног надметања ће се спровести и у случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава на основу које се подносилац пријаве региструје и проглашава понуђачем, ако прихвати почетну цену по којој се непокретност даје у закуп, с тим да уколико не прихвати почетну цену, губи право на враћање депозита,

- избор најповољнијег понуђача врши се применом критеријума највише понуђене закупнине а у случају да два или више понуђача понуде исти износ закупнине Комисија задржава право да изврши избор најповољнијег понуђача, по слободном уверењу,

- председник Комисије након завршеног јавног надметања позива учесника који понуди најповољнији износ да потпише Изјаву о висини понуђене цене,

- учесник јавног надметања који је незадовољан Решењем о давању у закуп пословног простора може поднети приговор Општинском већу у року од 8 дана од дана пријема обавештења о давању у закуп пословног простора,

- оглас за јавно надметање објављује се у листу „Глас Подриња“ и на интернет страни Општине Богатић и на огласној табли Општинске управе и огласној табли МЗ Белотић.

 

КОМИСИЈА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ БОГАТИЋ

 

23. Jan. 2019 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА БАНКАМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ БАНКАРСКИХ КАМАТА НА КРЕДИТЕ РЕГИСТРОВАНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА БАНКАМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ БАНКАРСКИХ КАМАТА НА КРЕДИТЕ РЕГИСТРОВАНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА У ЦЕЛОСТИ СЕ МОЖЕ ПРЕУЗЕТИ ПУТЕМ ЛИНКА НА ОВОЈ СТРАНИЦИ, (доле) ИСПОД ТЕКСТА

 

21. Jan. 2019 Обнова регистрације пољопривредних газдинстава за 2019. годину

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ОБАВЕШТАВАМО ВАС ДА ЈЕ ОБАВЕЗНА ОБНОВА РЕГИСТРАЦИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА 2019. ГОДИНУ, У КОЈОЈ СТЕ У ОБАВЕЗИ ДА ПРИЈАВИТЕ СВЕ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ НА КОЈИМА ОБАЉАТЕ ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ, У ПРОТИВНОМ ОДРЕДИЋЕ СЕ ПАСИВНИ СТАТУС У ТРАЈАЊУ ОД ТРИ ГОДИНЕ.

ОБНОВА ПОЧИЊЕ ОД 01.03.2019 ДО 30.04.2019.ГОД.

ЗА ОБРАСЦЕ И СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ОБРАТИТЕ СЕ ВАШОЈ УПРАВИ ЗА ТРЕЗОР

 

16. Jan. 2019 Почела реализације пројекта усмереног на унапређење управљања имовином у општинама Богатић, Владимирци и Мали Зворник

Јуче је у општинској управи Богатић одржан први састанак пројектног тима који ће радити на имплементацији пројекта ''Ефикасно управљање јавном имовином-искорак ка бржем развоју наших локалних самоуправа'', који финансира Европска унија у оквиру грант шеме Програма Еxchange 5.

Општи циљ пројекта јесте стварање предуслова за бржи локални економски развој општина Богатић, Владимирци и Мали Зворник кроз ефикасније управљање имовином на локалном нивоу. Кроз реализацију пројектних активности ове општине ће бити у могућности да успоставе уређен систем управљања имовином и тако испуне један од најзначајних задатака локалне самоуправе на плану испуњавања законских обавеза које проистичу из Закона о јавној својини (2011). Пројекат је вредан 193.198 ЕУР и током 18 месеци његове реализације предвиђено је одвијање низа активности, од успостављања општинске организационе структуре за управљање имовином у партнерским општинама, преко набавке непоходне рачунарске и софтверске опреме за управљање јавном својином, до пописа и формирања евиденције општинске имовине како би доношење одлука о њеном располагању било засновано на чињеницама. Поред овога, пројектом је предвиђен и упис података о општинској имовини у Централни регистар Републичке дирекције за имовину, као и израда пројектно-техничка документација за озакоњење једног броја нелегално изграђених објеката у партнерским општинама.

Чланови пројектног тима су током заједничког састанка били у прилици да се упознају са својим задужењима и обавезама на пројекту, подактивностима које ће бити спроведене у свакој партнерској општини, као и начином који ће обезбедити успешну комуникацију унутар пројектног тима, како би реализација пројекта текла према плану и била успешна. Такође, на састанку су договорени кораци који ће бити предузети током прва два месеца реализације пројекта, а који, између осталог, подразумевају потписивање Меморандума о сарадњи између општине Богатић са партнерима на пројекту – општинама Владимирци и Мали Зворник, као и одржавање уводне конференције за новинаре која ће током фебруара бити уприличена у општини Богатић. 

Више информација о пројекту ''Ефикасно управљање јавном имовином-искорак ка бржем развоју наших локалних самоуправа'' можете погледати ОВДЕ.

 
VRH