Vesti

12. Jul. 2019 12/7/2019 – Одржан тренинг за попис и креирање евиденције објеката у јавној својини општина Богатић, Владимирци и Мали Зворник

У периоду од 8–11. јула 2019. на Златибору је реализован тренинг за чланове општинских радних тимова за попис имовине и екстерно ангажоване пописиваче из Богатића, Владимираца и Малог Зворника, са циљем подизања њихових капацитета за обављање послова из домена пописа икреирања евиденције објеката у јавној својини њихових општина.Тренинг је одржан у склопу едукативних активности на пројекту ''Ефикасно управљање јавном имовином-искорак ка бржем развоју наших локалних самоуправа'' који ове општине реализују кроз Програм Exchange 5 који финансира Европска унија, а спроводи га Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) као имплементационим партнером. Тело за уговарање свих пројеката грант шеме је Министарство финансија, односно Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније.

Током тренинга укупно 20 учесника је имало прилику да се упозна са правним оквиром који регулише област јавне својине, описом посла као и радним задацима током трајања пописа, док је најзначајнији део тренинга био посвећен њихивом практичном оспособљавању за рад у електронској бази објеката високоградње и нискоградње. Учесници су се кроз интерактивне радионице упознали са алатима за попис општинске имовине који ће им служити за претраживање непокретности у јавној својини, затим са процесом прикупљања и директног уношења података о јавној имовини у софтвер за евиденцију објеката, као и попуњавањем НЕП ЈС образаца како би се подаци о општинској имовини могли мигрирати у јединствени регистар непокретности који води Републичка дирекција за имовину. Поред тога, тренинг је био прилика да се пописивачи припреме за теренски попис објеката високограње у својим општинама.

Пројектом је планирано да ангажовани пописивачи уз помоћ координатора општинског радног тима за попис имовине, у наредна три месеца, изврше сакупљање и проверу података за укупно 2.680 објеката вискоградње и нискоградње који се налазе на територији општине Богатић. Утврђивање стварног стања непокретности, односно теренски попис је планиран за најмање 65 објеката високоградње, док ће се процена тржишне вредности непокретности извршити за 50 објеката високоградње.

Од октобра је планирано да се пописивачи и чланови општинског радног тима за попис имовине обуче за попис и формирање евиденције земљишта, након чега ће општине Богатић, Владимирци и Мали Зворник комплетирати своје евиденције непокретности у јавној својини и створити услове за ефикасније управљање имовином којом располажу.

 

9. Jul. 2019 Позив за подношење понуда за набавку противградних ракета

Комисија за јавну набавку објавила је позив за подношење понуде за јавну набавку мале вредности број: 1.1.7, за набавку противградних ракета за потребе противградних станица у општини Богатић.

У прилогу се налази ПОЗИВ и КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

8. Jul. 2019 ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се пољопривредни произвођачи и власници грађевинских објеката Општине Богатић, који су претрпели штету услед елементарне непогоде (града), која је задесила нашу Општину дана 07.07.2019. у послеподневним сатима, да ће се пријављивање оштећених култура вршити у канцеларији број 64 Одељења за пољопривреду од 09.07.2019.год до 11.07.2019.године у времену од 08 до 14 часова.

За пријаву штете неопходно је доставити: број катастарске парцеле, површину парцеле, засејану културу и број регистрованог пољопривредног газдинства.

 

Одељење за пољопривреду Општине Богатић.

 

28. Jun. 2019 ЗАВРШЕНИ РАДОВИ НА СИСТЕМУ ДАЉИНСKОГ ГРЕЈАЊА

 

У среду, 26.06.2019.године након прикључења подстаница на електроенергетску мрежу, уз присуство овлашћених инжењера извођача радова: Милана Миловановића за грађевинске радове, Ивана Живановића за машинске радове, Бранка Kалања за електротехничке и аутоматичарске радове, затим представника надзора, Саобраћајног института ЦИП Зорана Дракулића и Марка Kракера, као и овлашћених представника произвођача циркулационих пумпи "ГРУНДФУС" које су инсталиране у подстаницама, пуштањем воде са геотермалног извора ББ1 у систем, успешно је обављена проба на новоизграђеном систему даљинског грејања.

"После данашње успешне пробе система, практично можемо објавити да су сви уговорени радови на изградњи топловода завршени. Оно што нас очекује у наредном периоду, до почетка грејне сезоне, јесте израда пројекта изведеног стања, технички пријем, издавање употребне дозволе и укњижба новоизграђеног објекта", изјавио је Ненад Бесеровац, председник општине Богатић.

 

25. Jun. 2019 Потписан уговор о прикључењу Регионалној депонији „Срем-Мачва“

У згради Скупштине Општине Богатић данас је закључен уговор о пружању услуга одлагања комуналног отпада на Регионалну депонију „Срем-Мачва“. Сагласност на нацрт уговора дали су представници градова оснивача депоније, Сремска Митровица и Шабац, као и председник Општине, Ненад Бесеровац, и в.д директора Јавно-комуналног предузећа Богатић, Владан Попадић.

„Закључењем уговора створили смо могућност да комплетан комунални отпад из општине Богатић депонујемо на регионалну депонију. Техничке могућности постоје, већ од 01.јула можемо да стартујемо, а с обзиром да ћемо за трошкове одлагања морати да обезбедимо одређена средства, став руководства Општине и менаџмента ЈКП Богатић је да грађане још не укључујемо у ту причу и не правимо им додатне трошкове. Средства за ову годину обезбедићемо из општинског буџета и пословних прихода Јавно-комуналног предузећа. Бенефити су заиста велики, осим што ћемо одлагати овај отпад који сада организовано прикупљамо на неких 50 одсто територије, моћи ћемо и да санирамо привремене депоније. Већ крећемо у пројектовање и санацију још две депоније, поред две које смо завршили, и надам се, уз помоћ Министарства за заштиту животне средине и средстава из Европских фондова, да ћемо бити у могућности да трајно решимо проблем одлагања комуналног отпада са територије наше општине“, рекао је Ненад Бесеровац.

Јавно комунално предузеће Регионална депонија “Срем-Мачва”за претежну делатност има послове претовара, транспорта, депоновања чврстог комуналног отпада и управљање секундарним сировинама на територији града Шапца и Сремске Митровице, а Богатић је прва од општина која се прикључила овој Регионалној депонији.

„Збрињавање комуналног отпада јако је значајно за очување животне средине, а Регионална депонија има капацитете за прикључење и осталих општина у региону. Битно је нагласити да је општина Богатић прва општина из које ће се комунални отпад транспортовати на нашу депонију“, изјавио је Раде Живковић, в.д. директора ЈКП Регионална депонија „Срем-Мачва“.

Стање у областима управљања, рециклирања и одговорног поступања са отпадом у нашој земљи генерално је лоше и негативно се одражава на јавно здравље и животну средину, што би овај пројекат у нашем региону могао да побољша, наводе потписници Уговора.

„Реализацијом пројекта стварају се услови за унапређење самог система управљања отпадом. До сада је сав дневни прикупљени отпад из наше општине завршавао на централној депонији Нишно поље, а сада ће се створити услови да се он одвози на Регионалну депонију. Битно је напоменути да се цене услуга Јавно-комуналног предузећа Богатић према самим корисницима неће повећавати. Овим пројектом ствара се могућност да се бар део наше депоније Нишно поље, која ће и даље бити у употреби, ослободи и створе услови за раздвајање отпада“, навео је в.д. директора ЈКП Богатић, Владан Попадић.

Регионална депонија у Сремској Митровици једна је од ретких санитарних депониија у Србији где се примењују европски стандарди. Почела је са радом пре пет година, предвиђено је да опслужи више од две стотине хиљада становника Шапца и Сремске Митровице, а у плану је да услуге депоније, поред општине Богатић, користи и општина Шид.

 
VRH