Vesti

20. May. 2019 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА АНГАЖОВАЊЕ ПОПИСИВАЧА

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ОПШТИНА БОГАТИЋ

КОНКУРСНА КОМИСИЈА - Број: 120/2019-01

Датум: 20. мај 2019.  - Б о г а т и ћ

На основу Одлуке о расписивању Јавног конкурса за ангажовање пописивача (број:118/2019-01, од 16. маја 2019) за потребе спровођења пројекта Ефикасно управљање јавном имовином-искорак ка бржем развоју наших локалних самоуправа“, број уговора 48-00-00032/2016-28-8, који финансира Европска унија кроз Програм Exchange 5, Конкурсна комисија општине Богатић, дана 20. маја 2019. године,  расписује 

 Ј А В Н И   К О Н К У Р С

ЗА АНГАЖОВАЊЕ ПОПИСИВАЧА

НА ПРОЈЕКТУ „ЕФИКАСНО УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ИМОВИНОМ-ИСКОРАК КА БРЖЕМ РАЗВОЈУ НАШИХ ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА“

          Пројекат „Ефикасно управљање јавном имовином-искорак ка бржем развоју наших локалних самоуправа“ финансира Европска унија у оквиру Програма Еxchange 5 из алокације за ИПА 2014, а спроводи Министарство државне управе и локалне самоуправе (МДУЛС) у сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) као имплементационим партнером. Тело за уговарање свих пројеката грант шеме је Министарство финансија, односно Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније (CFCU). Пројекат спроводе општине Богатић, Владимирци и Мали Зворник.

          У складу са обавезним активностима на пројекту општина Богатић објављује јавни позив за ангажовање 4 екстерна пописивача са територије своје општине који ће спровести попис општинске имовине у трајању од 6 месеци. Ангажовани пописивачи ће радити на прикупљању података о општинској имовини, ажурирању базе података, и провери физичког стања објеката високоградње који су њена имовина. Поред овога, изабрани пописивачи ће бити у обавези да похађају два тродневна тренинга за спровођење пописа и ажурирање базе података објеката и земљишта.

          Позивају се сва физичка лица са подручја општине Богатић, која су пријављена као незапослена у евиденцији Националне службе за запошљавање, да у периоду од 20. маја до 7. јуна 2019. године пошаљу своју пријаву за наведену позицију Конкурсној комисији општине Богатић. 

Општи услови које кандидат треба да испуњава:

§  да је незапослено лице пријављено на евиденцији Националне службе за запошљавање;

§  да је држављанин Републике Србије;

§  да има најмање 18 година (пунолетно лице);

§  да има минимум средњу стручну спрему (IV степен);

§  да има пребивалиште на територији општине Богатић;

§  да се против кандидата не води поступак истраге и кривични поступак, односно да кандидат није кажњаван. 

Посебни услови које кандидат треба да испуни:

§  да одлично познаје рад на рачунару (MS Office-Word, Excel, интернет, јавно доступне базе података попут РГЗ-а и сл.)

§  да има добре комуникационе вештине

§  да поседује флексибилност за тимски рад

Предност ће имати кандидати:

§  који поседују вишу или високу стручну спрему

§  имају претходно искуство у попису (становништва, пољоприврених газдинстава, општинске имовине и сл.)

§  који поседују возачку дозволу „Б“ категорије

§  који поседују сопствено возило.

Прибављање доказа о чињеницама које су неопходне за одлучивање:

          Чланом 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ број: 18/16), прописано је да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

          Сагласно наведеном Комисија ће прибавити доказе о чињеницама о којима се води службена евиденција: уверење Националне службе за запошљавање да је подносилац пријаве незапослено лице; уверење о држављанству и потврду о пребивалиштву, изузев уколико кандидат изричито изјави да ће наведене податке прибавити сам. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Неопходна документација за пријаву:

Заинтересована лица треба да у предвиђеном року доставе следећа документа:

1)    попуњену и потписану пријаву

2)    оригинал или оверену фотокопију документа (диплома, уверење), којом се потврђује стручна спрема каднидата;

3)    фотокопију очитане личне карту;

4)    фотокопију очитане возачке дозволе (уколико је кандитат поседује)

5)    оригинал потврде или уверења из евиденције Националне службе за запошљавање да се води као незапослено лице;

6)    оригинал или фотокопију уверења о држављанству,

7)    оригинал или фотокопију потврде о пребивалишту;

8)    оригинал или фотокопију уверења да се против кандидата не води поступак истраге и кривични поступак;

9)    оригинал или фотокопију уверења да кандидат није кажњаван;

10) потписану изјаву у којој се кандидат опредељује да ли ће сам/а прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција (документа под тачком 5., 6., и 7. ), или ће то орган учинити уместо њега.

Образац пријаве као и изјаву којом се опредењује за једну од две могућности (да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или ће то кандидат учинити сам), могуће је преузети на интернет страници општине Богатић www.bogatic.rs у делу који се односи на расписани Јавни конкурс, или у канцеларији бр.39, контакт телефон бр. 015/7786126 лок.109, Општинске управе општине Богатић, Мике Витомировића 1. Попуњену изјаву неопходно је доставити уз горенаведену документацију како би орган могао даље да поступа. Потребно је да кандидати изјаву потпишу својеручно.   

Подношење пријаве:

            Пријаве се подносе у периоду од 20. маја до 7. јуна 2019. године, у затвореној коверти, лично или поштом на адресу Општина Богатић, Конкурсној комисији, Мике Витомировића бр. 1, Богатић.

Са назнаком: „ЈАВНИ  ПОЗИВ ЗА АНГАЖОВАЊЕ ПОПИСИВАЧА НА ПРОЈЕКТУ „ЕФИКАСНО УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ ИМОВИНОМ-ИСКОРАК КА БРЖЕМ РАЗВОЈУ НАШИХ ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА“

Избор кандидата:

            Сви кандидати чије су пријаве благовремене и који испуњавају услове из Јавног конкурса, биће тестирани – тестирање ће обухватити проверу практичног знања кандидата на рачунару. Тестирање је елиминационог карактера и само са канидатима који прођу тестирање обавиће се интервју и бодовање, а на основу тога донети коначна Одлука о избору.

          О датуму и месту тестирања кандидати ће бити обавештени телефонским путем, путем електронске поште или поште, на бројеве и адресе које су навели у пријави.

          Уколико током трајања пописа дође до спречености изабраног кандидата да извршава обавезе из уговора или уколико изабрани кандидат не испуњава обавезе из уговора у складу са пројектним задатком и планом рада, пописивач може бити замењен са другим кандидатом који је следећи на ранг листи.         

Општина Богатић ће са изабраним кандидатима потписати уговор на период од 6 месеци. Планирани период ангажовања пописивача је од 1. јула до 31. децембра 2019. године.

НАПОМЕНА: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве, односно пријаве уз које нису приложени сви потребни докази неће бити узете у разматрање.

          Јавни конкурс се објављује на огласној табли Општинске управе општине Богатић и на интернет страници општине Богатић www.bogatic.rs

          Детаљне информације се могу добити у просторијама Општинске управе општине Богатић, Мике Витомировића 1, као и на телефон 015/7786126 лок.109. 

Документа за преузимање:
- Јавни конкурс за ангажовање пописивача 
- Одлука о опису послова и критеријумима за избор пописивача на пројекту
- Образац пријаве
- Изјава 
 
 

17. May. 2019 РЕШЕЊЕ

Решење о образовању Комисије за оцењивање пројеката из области јавног информисања који се финансирају из буџета Општине Богатић за 2019. годину.
 

14. May. 2019 ОПШТИНА БОГАТИЋ ЈЕДНА ОД 33 ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ ПРОЈЕКАТ „РЕФОРМА ЛОКАЛНИХ ФИНАНСИЈА II“

Данас 14.05.2019.године у Београду, у Белом двору у организацији Швајцарског секретаријата за економске послове и Пројекта Реформа локалних финансија II организовано је свечано потписивање Mеморандума о сарадњи са представницима 33 локалне самоуправе на реализацији пројекта Реформе локалних финансија II у Србији. Меморандум о сарадњи испред Општине Богатић потписао је председник Општине, Ненад Бесеровац.

У свечаном делу присутнима су се обратили: министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић, в.д. заменица директора Швајцарске канцеларије за саадњу Сибил Хеглер, помоћнице министра финансија и привреде Споменка Вирцбургер и Дубравка Дракулић, директорка пројекта РЕЛОФ2 др Ана Јоловић и председник општине Осечина Драган Алексић.

Министар државне управе и локалне самоуправе Бранко Ружић овом приликом изјавио је да је за локалне самоуправе у Србији веома значајна подршка Пројекта Реформа локалних финансија (РЕЛОФ) 2, који ће пружити стручну подршку у успостављању финансијског управљања и контроле и бољег надзора над радом локалних јавних предузећа.

„Драго ми је да су локалне самоуправе заинтересоване да унапреде своје капацитете и да успостављањем овог система испуне своју законску обавезу и допринесу европском путу Србије“, рекао је Ружић поводом потписивања меморандума о сарадњи између пројекта РЕЛОФ2 и 33 локалне самоуправе.

Он је истакао да увођење финансијске контроле и управљања и бољег надзора над локалним јавним предузећима омогућава да, челни и најодговорнији људи општина и градова, сагледају ситуацију у буџету и повежу је са плановима и циљевима које су поставили пред себе да би унапредили услове живота за грађане у својим срединама и тако оправдали указано поверење.

Пројекат Реформа локалних финансија II у Србији (РЕЛОФ2) подржава локалне самоуправе у примени принципа доброг управљања кроз имплементацију свеобухватне унутрашње контроле и адекватно управљање јавним финансијама. Пројекат финансира Швајцарски секретаријат за економске послове (SECO), који је након веома успешно спроведене прве фазе пројекта РЕЛОФ (2016-2018), почетком године одобрио нову фазу која ће трајти у периоду од 2019-2023.године и обухватити 33 јединице локалних самоуправа на територији Републике Србије. РЕЛОФ2 ће подржати локалне самоуправе у оквиру четири компоненте: увођење или унапређење система финансијског управљања и контроле, увођење или унапређење функције интерне ревизије, унапређење система надзора над радом локалних јавних предузећа и напредне активности у побољшању реформе јавних финансија на локалу.

Пројекат РЕЛОФ2 подржаће: Књажевац, Параћин, Ужице, Осечина, Лајковац, Сремска Митровица, Шид, Алексинац, Сокобања, Ражањ, Бач, Оџаци, Бачки Петровац, Бечеј, Жабаљ, Ада, Чока, Богатић, Љубовија, Мали Зворник, Зрењанин, Житиште, Сечањ, Крагујевац, Аранђеловац, Топола, Баточин, Пирот, Димитровград, Бабушница, Трстеник, Варварин и Врњачка Бања.

Након церемоније свечаног потписивања, организован је панел на тему локалних јавних финансија на коме су говорили: државни секретар Министарства државне управе и локалне самоуправе др Иван Бошњак, председник Савета Државне ревизорске институције др Душко Пејовић, руководилац Групе за методологију рада и развој интерне ревизије Централне јединице за хармонизацију Министарства финансија Зоран Живковић и начелник градске управе за буџет и локални економски развој града Сремске Митровице Душко Шарошковић.

 

14. May. 2019 Закључак Штаба за ванредне ситуације Општине Богатић

Ha oснову члана 3aкона o cмањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама и Закона о локалној самоуправи, Општински штаб за ванредне ситуације, на седници одржаној дана 14.05.2019.године, донео је закључак да се сви чланови штаба не могу удаљавати са подручја општине и морају бити у сваком тренутку доступни, као и сва предузећа и установе (руководиоци) од значаја за заштиту и спасавање, који треба да изврше и проверу исправности гађевинских машина и ажурирају спискове запослених.

Повереници из Месних заједница Бадовинци, Салаш Црнобарски, Црна Бара, Богатић, Узвеће, Очаге, Глушци, Метковић, Белотић, Клење, Совљак, Глоговац, Баново Полје и Дубље, а уз помоћ савеза МЗ, организују праћење ситуације на насипима и каналима и о свему примећеном обавештавају Штаб.

Препоручује се становништву да због повећања водостаја власници кућа и других објеката у небрањеном делу да обиђу и заштите своју имовину, тамо искључе електричну енергију и склоне запаљиве уређаје, изврше евакуацију стоке и кошница из небрањеног дела, повежу или уклоне своје пловне објекте. Шљункарама, да се припреме за евакуацију машина и других материјалних средстава и да не постављају вештачкепрепреке у небрањеном делу.

Због повећања нивоа подземних вода, а непостојања водоводне мреже и канализације, препоручује се становништву, а посебно деци да користе прокувану и флаширану воду.

 

25. Apr. 2019 ЗАПОЧЕТИ РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЛОКАЛНОГ ПУТА БОГАТИЋ-БАНОВО ПОЉЕ

Данас 25.04.2019.године, на основу договора са састанка одржаног у Љубовији 21.02.2019. године представника јединица локалних самоуправа Мачванског управног округа са потпредседницом Владе Републике Србије и министарком грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Проф. др Зораном Михаиловић започети су радови на реконструкцији локалног пута ОП 7 Богатић на деоници Богатић-Баново Поље. Радове на реконструкцији пута изводи предузеће „Ваљево пут“, а финансира Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и ЈП „Путеви Србије“, на основу пројектно-техничке докуметације који је израдила Општина Богатић.

Радови на овој деоници пута вршиће се у две фазе – у текућој и наредној години.

 
VRH