Arhiva

7. Sep. 2018 Одржана XXI седница СО Богатић

Video prilog Одржана XXI седница СО Богатић

На редовној седници Скупштине Општине, одборници у Богатићу заседали су данас двадесет и први пут, у истом сазиву.

На дневном реду нашло се осам тачака, а све тачке су усвојене већином гласова. Међу значајнијим тачкама било је усвајање предлога одлуке о измени и допуни одлуке, о изради плана детаљне регулације државног пута ИБ реда, Шабац-Лозница у Општини Богатић. Драган Јосиповић представник Одељења за урбанизам рекао је: “Водимо поступак израде плана детаљне регулације саобраћајнице ИБ реда , Шабац-Лозница. Одлука је прлагођена новом планираном коридору државног пута ИБ реда Шабац- Лозница, који ће једним својим краком повезивати гранични прелаз Бадовинци (Павловића мост) са поменутим путем у месту Слепчевић". У оквиру територије Општине Богатић, Планом детаљне регулације обухваћене су K.О. Дубље, Kлење и Бадовинци.

Одлуком о уклањању објеката који представљају непосредну опасност за живот и здравље људи, за суседне објекте и за безбедност саобраћаја, уређују се и обезбеђују услови и мере које је потребно спровести и обезбедити приликом уклањања објеката.Одобрење се издаје у форми решења, на основу налаза грађевинског инспектора, или налаза овлаштеног судског вештака.

На дневном реду нашао се и Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈKП”Богатић” за период од 01.01 до 30.06. 2018.године, као и закључак о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Богатић“,од 30.07.2018. године, о кредитном задужењу ЈKП “Богатић”, код Kомерцијалне банке АД Београд.

Kонстатован је престанак мандата досадашњим члановима школског одбора у “Мачванској средњој школи”, у Богатићу, као и у ОШ” Никола Тесла” у Дубљу и именовани су нови чланови школских одбора, у поменутим школама, на период од 4 године.

Усвојен је и предлог закључака о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈKП”Богатић”-Богатић, од 29. 08.2018. године, о кредитном задужењу ЈKП”Богатић” код Kомерцијалне банке АД Београд.

VRH