Arhiva

4. May. 2020 КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „СЛАВА КОВИЋ“ У БОГАТИЋУ ЗА РАДНУ 2020/2021. ГОДИНУ

На основу Правилника о ближим условима за утврђивање приоритета за упис деце у Предшколску установу ( „Сл гласник РС број 44/2011 ), члана 136. Статута Предшколске установе „Слава Ковић“ Богатић број 908 од 07.08.2019. године и Правилника о критеријумима за пријем деце у целодневни и полудневни боравак у Предшколској установи „Слава Ковић“ Богатић, Предшколска установа „Слава Ковић“ Богатић расписује:

 

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „СЛАВА КОВИЋ “ У БОГАТИЋУ ЗА РАДНУ 2020/2021. ГОДИНУ

I

Предшколска установа ''Слава Ковић '' у Богатићу расписује Конкурс за пријем деце у Установу за радну 2020/2021. годину ЗА ДЕЦУ КОЈА СЕ ПРВИ ПУТ УПИСУЈУ.

II
У Предшколску установу примаjу сe деца:
- у јаслене групе целодневног боравка (боравак 9 сати)
- у групе полудневни боравка (у трајању од 6 сати) у
Богатићу, Бадовинцима, Узвећу, Бановом Пољу и Белотићу.
III

Предшколска установа расписује Конкурс према својим просторно-техничким могућностима, у складу са Законом.

Преглед група

ПРЕМА БРОЈУ СЛОБОДНИХ МЕСТА ЗА ПРИЈЕМ ДЕЦЕ:

група

узраст деце

број деце која могубити примљена

ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК

МЛАЂА ЈАСЛЕНА ГРУПА

1.3.2019.-31.8.2019.

12

 

40

СРЕДЊА ЈАСЛЕНА ГРУПА

1.9.2018.- 28.2.2019.

12

СТАРИЈА ЈАСЛЕНА ГРУПА

1.3.2018.-31.8.2018

4

МЕШОВИТА ЈАСЛЕНА ГРУПА

1.3.2018.-31.8.2019.

12

МЛАЂА ВАСПИТНА ГРУПА

1.3.2017.-28.2.2018.

11

СРЕДЊА ВАСПИТНА ГРУПА

1.3.2016.-28.2.2017.

10

ПОЛУДНЕВНИ БОРАВАК

БОГАТИЋ

1.3.2015.- 28.2.2018.

25

БАДОВИНЦИ

1.3.2015.- 28.2.2018.

13

УЗВЕЋЕ

1.3.2015.- 28.2.2018.

13

БАНОВО ПОЉЕ

1.3.2015.- 28.2.2018.

8

БЕЛОТИЋ

1.3.2015.- 28.2.2018.

30

 

Пријаве за упис деце могу се подносити за расписана слободна места у објекту од 04.05.2020. године, закључно са 18.05.2020. године електронским путем, преко портала еУправе, путем услуге еВртић.

Дана 04.05.2020. године ће бити пуштена у рад пријава деце у ПУ“Слава Ковић“ Богатић и родитељи ће тек тада моћи да пријаве своје дете преко услуге еВртић.

IV
Пријем деце се врши путем бодовања и рангирања.
Рангирање подразумева, на основу критеријума и услова из Конкурса, означавање примљене и одбијене деце.

V
Првенство при упису деце на слободна места у Установи, имају деца из осетљивих група , према следећим критеријумима:

1. деца жртве насиља у породици
2. деца из породица која користе неки облик социјалне заштите и деца без родитељског старања
3. деца самохраних родитеља
4. деца из социјално нестимулативних средина
5. деца са сметњама у психофизичком развоју
6. деца из породице у којој је дете које је тешко оболело или има сметње у психофизичком развоју
7. деца тешко оболелих родитеља
8. деца чији су родитељи ратни војни инвалиди или имају статус расељеног или прогнаног лица
9. деца предложена од стране Центра за социјални рад
10. деца из средина у којима је услед породичних и других животних околности угрожено здравље, безбедност и развој.


VI
Деца се уписују у Установу по редоследу који се одређује на основу броја бодова на следећи начин:

 1. 40 бодова:
 • Деца жртве насиља у породици,
 • Деца из породица која користе неки облика социјалне заштите и деца без родитељског старања,
 • Деца самохраних родитеља ,
 • Деца из социјално нестимулативних средина,
 • Деца са сметњама у психофизичком развоју,
 • Деца из породице у којој је дете које је тешко оболело или има сметње у психофизичком развоју
 • Деца тешко оболелих родитеља
 • Деца чији су родитељи ратни војни инвалиди или имају статус расељеног или прогнаног лица
 • Деце предложена од стране центра за социјални рад
 • Деца из средина у којима је услед породичних и других животних околности угрожено здравље, безбедност и развој
 • Дете чија оба родитеља раде,
 • Дете чија оба родитеља су редовни студенти,
 • Дете чија су оба родитеља регистровани пољопривредни произвођачи

 


( aли, уколико је само један родитељ запослен или је само један родитељ студент или само један родитељ регистрован пољопривредни произвођач -20 бодова) ;

2.Деца која имају статус трећег и сваког наредног детета у породици -30 бодова;

3.Деца чија су браћа или сестре уписани у Установу(али да у моменту подношења пријаве нису у припремној предшколској групи), двоје или више деце из исте породице (уже породице) учествује на конкурсу -10 бодова.

4.Приоритетна група у рангирању са истим бројем бодава је дете корисник дечијег додатка.

VII
У случаjу када и након тога двоjе или више деце имаjу исти броj бодова, приоритет при приjему утврђуjе се применом следећих критеријума, по следећем редоследу:

1) више место деце са истим бројем бодова заузима дете које у свом збиру има одредницу вишег нивоа/приоритета,
2) дете које живи у заједници са већим бројем предшколске, односно малолетне деце.

Ако су и по претходном критеријуму за утврђивање редоследа на ранг листи целодневног и полудневног боравка деца у потпуно идентичној ситуацији, као последњи критеријум рангирања послужиће азбучни редослед слова у презимену, односно имену оца детета.

VIII
Приjаве на Конкурс подносе се електронским путем, путем услуге еВртић.

 

Документа која се прилажу уз захтев за упис деце за радну 2020/2021 годину:

При пријави детета еУправа препознаје и ПУ“Слава Ковић“ Богатић сама прибавља следеће документа:

1.Извод из матичне књиге рођених за дете за које се подноси захтев за упис, као и за сву децу у породици;

 1. Документа којима се доказује радно – правни статус родитеља/законског заступника;
 2. Потврду о пребивалишту детета.

Остала додатна документанеопходно је скенирана послати на мејл адресу Установеpuslavakovic@gmail.comи то:

1.За пољопривреднике:потврда или решење о активном статусу пољопривредног газдинства.

2.За студенте:потврда о студирању за текућу годину.

3.За дете корисника права на новчану социјалну помоћ: важеће решење Центра за социјални рад о праву на социјалну помоћ;

4.За дете без родитељског старања: важеће решење надлежног Центра за социјални рад о смештају детета у одговарајућу установу или хранитељску породицу;

5.За дете са проблемима у развоју: мишљење Интерресорне комисије или мишљење стручњакаСПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХдржавних установа;

6.За треће и свако наредно дете после трећег у породици: изјава подносиоца захтева о постојању заједничког домаћинства оверена код нотара или извод из матичне књиге рођених за сву децу( уколико се овај податак не буде могао прибавити службеним путем преко еУправе –када сва деца у породици немају заједничке родитеље)

7.За дете корисника дечијег додатка:важеће решење општинске управе општине Богатић о признатом праву на дечији додатак;

8. Препорука Центра за социјални рад за пријем детета у Предшколску установу уколико иста постоји.

9.За децу тешко оболелих родитеља:Решење о инвалидности родитеља или медицинска документација о болести родитеља/другог законског заступника детета;

10.За самохране родитеље- одговарајући доказ да је дете дете самохраног родитеља.

11.За децу из породица у којима је тешко оболело дете:одговарајући доказ и медицинска документација надлежне здравствене установе о болести детета у породици.

Услов за доставу допуне документације на мејл адресу установе је деловодни број који сте добили након обраде захева од ПУ „Слава Ковић“ Богатић.

Додатна документација се шаље скенирана на мејлpuslavakovic@gmail.com

Наслов мејл поруке неопходно је да буде„Допуна документације“и да се наведе деловодни број захтева који сте добили при пријављивању детета путем услуге еВртић.

У тексту мејла навести:

-име и презиме подносиоца захтева,

-име, презиме и матични број детета,

-назив групе у коју је дете конкурисало и

-таксативно навести коју скенирану документацију достављате у прилогу мејла.

Уколико родитељ, односно законски заступник детета, није у могућности да поднесе захтев путем електронске услуге, потребно је да преузмеЗАХТЕВ ЗА УПИС ДЕТЕТАса сајта Установе и исти попуњен и потписан достави заједно са додатном документацијом, уколико за то постоји потреба, на адресу електронске поште ПУ“Слава Ковић“ Богатићpuslavakovic@gmail.com.

Непотпуне пријаве или пријаве са неадекватном документацијом биће бодоване у складу са наведеним критеријумима и достављеном документацијом до 18.05.2020. године.


IX
Након извршеног бодовања Комисија сачињавалисту примљене и одбијене деце(ЗА ЈАСЛЕНИ УЗРАСТ, МЛАЂУ И СРЕДЊУ ВАСПИТНУ ГРУПУ, КАО И ПОЛУДНЕВНЕ БОРАВКЕ У БОГАТИЋУ, БАДОВИНЦИМА, УЗВЕЋУ, БАНОВОМ ПОЉУ И БЕЛОТИЋУ)и истиче је на огласној табли и сајту Установе . Листа примљене и одбијене деце ће бити истакнута1.06.2020.године.

Напомена: Упис деце по редоследу који је одређен на основу броја бодова на листи примљене деце у групе полудневног боравка у Белотићу и целодневног боравка у новом објекту у Богатићу, ( биће омогућен када објекти почну са радом, о чему ће родитељи бити накнадно обавештени.


X
Уколико није задовољан одлуком Комисије, родитељ, односно други законски заступник детета, може, у року од 8 дана од дана објављивања резултата Конкурса, поднети жалбудиректоруПредшколске установе.

XI

Са родитељем, односно другим законским заступником детета са ранг листе примљене деце Установа ће закључити Уговор о боравку детета у ПУ“Слава Ковић“ у Богатићу.

О року у коме ће бити закључење уговора родитељи ће бити накнадно обавештени,по завршетку ванредног стања.

Уколико родитељ, односно други законски заступник у остављеном року не потпише уговор, или установу не обавести о разлозима због којих није у могућности да уговор потпише у остављеном року, сматраће се да је одустао од уписа детета у ПУ“Слава Ковић“ у Богатићу.


Потврду Дома здравља и потврду о ванкцинацији детета родитељи су дужни да доставе Установи у тренутку закључења уговора, а најкасније 01.09.2020. године.,када дете крене у вртић.

 

РОДИТЕЉИ ДЕЦЕ КОЈА СУ УПИСАНА У ВРТИЋ НЕ УЧЕСТВУЈУ У НАВЕДЕНОМ КОНКУРСУ, ВЕЋ СУ У ОБАВЕЗИ ДА ОБНОВЕ УГОВОРЕ О КОРИШЋЕЊУ УСЛУГА СА УСТАНОВОМ У 2020/2021. ГОДИНИ.

 

Прилог овог текста чини:

 

 • Захтев за упис детета у вртић и
 • Упутство за родитеље о поступку подношења пријаве за упис детета у вртић преко портала еУправа ( еВртић ).
Dokumenti
VRH