17. Feb. 2022 ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА

 

У складу са чл. 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10–одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20, 52/21.) и Правилникoм о начину јавне презентације урбанистичког пројекта („Службени гласник РС“ бр. 43/10), Општинска управа општине Богатић, Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове, грађевинско земљиште и инфраструктуру, оглашава:

 

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПОСТОЈЕЋЕГ ОБЈЕКТА И ПРОМЕНУ НАМЕНЕ ЗА ПОТРЕБЕ ФОРМИРАЊА УСТАНОВЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА СМЕШТАЈ ПЕНЗИОНЕРА И ДРУГИХ СТАРИХ ЛИЦА НА КАТ.ПАРЦ.БР. 10897/12 КО БОГАТИЋ У  БОГАТИЋУ

 

Јавна презентација ће се обавити од 17. фебруара 2022. године до 28. фебруара 2022. године у просторијама Одељења за урбанизам, комунално – стамбене послове, грађевинско земљиште и инфраструктуру Општинске управе општине Богатић, канцеларија бр. 23., зграда Општине у ул. Мике  Витомировић бр.1, Богатић

Инвеститор Урбанистичког пројекта је Станчетић Слободан из Богатића, Милића од Мачве бр. 12, а носилац израде је ПР „СЗАМ ПРОЈЕКТИНГ“ Шабац, Пилота Танасића бр. 69.

Службено лице Одељења даваће основне информације о урбанистичком пројекту, заинтересованим лицима, сваког радног дана у времену од 10:00 до 12:00 часова.

Сва заинтересована правна и физичка лица, могу да изврше увид у урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Одељењу за урбанизам, комунално – стамбене послове, грађевинско земљиште и инфраструктуру Општинске управе општине Богатић, ул. Мике Витомировића бр.1, поштански број 15350 Богатић.

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ,

ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИНФРАСТРУКТУРУ

VRH