Arhiva

16. Nov. 2013 Završena studijska poseta Gisingu

Studijsko putovanje u Gising
Studijsko putovanje u Gising
Studijsko putovanje u Gising
Studijsko putovanje u Gising
Studijsko putovanje u Gising
Studijsko putovanje u Gising
Studijsko putovanje u Gising
Studijsko putovanje u Gising
Studijsko putovanje u Gising
Studijsko putovanje u Gising

Završena je još jedna studijska poseta Evropskom centru za obnovljive izvore energije, koji se nalazi u austrijskom gradu Gisingu. Predstavnici lokalnih samouprava, kao i direktori i zaposleni u javnim preduzećima iz Bogatića i Bijeljine, imali su priliku da se upoznaju sa načinom funkcionisanja Energana na biomasu, kako kroz edukacije od strane predavača iz Evropskog centra, tako i na terenu, kroz organizovane posete energanama koje se nalaze u blizini Gisinga. U pokrajini Burgenland nalazi se oko deset energana na biomasu, koje se razlikuju samo po tehnolološkom postupku, u zavisnosti od toga da li se kao inputi koriste biljni ostaci od poljoprivrednih kultura, drvna masa ili solarni paneli. U Sternu, koji je udaljen desetak kilometara od Gisinga, nalazi se energana na biomasu, za koju opštine Bogatić i Bijeljina prave planove, na osnovu kojih će biti izrađena studija izvodljivosti kao preduslov njene izgradnje. Prilikom posete ovoj energani, delegacije dve prekogranične opštine, imale su priliku da se upoznaju sa kompletnim procesom i načinom funkcionisanja celog sistema. Ispred energane se nalaze skladišni kapaciteti za biljnu masu različitih biljnih kultura, koju farmeri donose i za to bivaju plaćeni. Tehnološki proces fermentiranja biljnih ostataka u rezervoarima, odvija se na oko 50 stepeni i tom prilikom se odvajaju gas (metan u 96%) i organsko đubrivo u tečnom stanju, kao nusprodukt koji se lageruje u velike bazene, iz kojih kasnije farmeri cisternama odnose đubrivo. Oslobođeni gas nakon fermentacije, pod slobodnim pritiskom, odlazi do kolektora odnosno izmenjivača, stvarajući veliki obrtni momenat, koji pokreće generator i proizvodi električnu energiju, koja se dalje distribuira na gradsku elektro-distributivnu mrežu. Prilikom stvaranja obrtnog momenta, oslobađa se i velika količina toplote, koja se takođe odvodi u gradsku mrežu za toplifikaciju. Ekonomika funkcionisanja ovog sistema je krajnje rentabilna, jer farmeri naplaćuju biljni otpad koji odnose u energanu, za uzvrat besplatno dobijaju organsko đubrivo u tečnom i čvrstom stanju, koje je bogato fosforom i pogodno za đubrenje svih poljoprivrednih kultura. Toplota koja se dobija, koristi se za grejanje grada odnosno domaćinstava. Proizvedena električna energija u energani se prodaje državi po tkzv. FEEDIN tarifi (određuje Ministarstvo energetike), odnosno po ceni koja je višestruko veće u odnosno na cenu struje koju građani inače plaćaju, tako da je ovo svojevrsni način dotacije države, čime se stimuliše dalja proizvodnja struje ali i generalno uspostavlja izuzetno povoljna cena ovog energenta. Isti postupak je i sa toplotnom energijom, koja se eksploatiše na jedan ekonomski i ekološki opravdan način. U Evropskom centru za obnovljive izvore energije u Gisingu, prikupljeni su i obrađeni svi relevantni podaci, koje je projektni tim opštine Bogatić dostavio centru i na osnovu toga donet je zaključak po kojem bi energana u Bogatiću trebala da funkcioniše na osnovu dva izvora energije: energije iz termalnih izvora (1,2 mw) i energije na osnovu korišćenja biomase (1,8 mw). Na ovaj način bi eksploatacija prirodnih resursa u Mačvi, bila ekonomski i ekološki opravdana, a višetruku korist imali bi kako građani tako i država. Suština korišćenja obnovljivih izvora energije, počiva na principima razvijene ekološke svesti, ekonomičnosti i rentabilnosti, jer sve što se uzima od prirode na osnovu savremenih tehnoloških procesa, u nju se i vraća. Dalji razvoj projekta „Bogatić i Bijeljina – zajedno na putu ka energetskoj nezavisnosti”, integrisaće sve planove koji će sadržati relevantne podatke energetskih potencijala i karakteristika ove dve prekogranične opštine, a krajnji cilj biće izrada studije izvodljivosti.

VRH