Lokalna samouprava

Opština Bogatić

Opština Bogatić je teritorijalna jedinica u kojoj građani ostvaruju pravo na lokalnu samoupravu u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom opštine, putem građanske inicijative, zbora građana, referenduma, drugih oblika učešća građana u obavljanju poslova opštine Bogatić i preko svojih odbornika u Skupštini opštine.
Teritorija opštine Bogatić obuhvata naseljena mesta, odnosno područja katastarskih opština: Bogatić, Badovinci, Klenje, Očage, Salaš Crnobarski, Crna Bara, Glogovac, Sovljak, Banovo Polje, Mačvanski Metković, Glušci, Uzveće, Belotić, Dublje.

Sedište opštine je u Bogatiću.

Dan opštine je 10. septembar.

Opština Bogatić vrši poslove iz svoje nadležnosti utvrđene Ustavom i zakonom, kao i poslove iz okvira prava i dužnosti Republike koji su joj zakonom povereni.

Poslove opštine Bogatić vrše organi opštine u okviru svoje nadležnosti utvrđene zakonom i Statutom opštine. Rad organa je javan.

Organi opštine Bogatić su: Skupština opštine, izvršni organi opštine (Predsednik opštine i Opštinsko veće) i Opštinska uprava.

VRH