Lokalna samouprava

Skupština Opštine

Skupština opštine je najviši organ koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti, utvrđene Ustavom, zakonom i Statutom opštine. Čini je 31 odbornik koje su izabrali građani na neposrednim izborima, tajnim glasanjem. Odbornici se biraju na četiri godine, njihova prava i dužnosti bliže određuje poslovnik Skupštine.
Skupština opštine ima predsednika Skupštine. Predsednik Skupštine se bira iz reda odbornika, na predlog najmanje trećine odbornika, na vreme od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja odbornika Skupštine opštine

Predsednik Skupštine organizuje rad Skupštine opštine, saziva i predsedava njenim sednicama, ostvaruje saradnju sa Predsednikom opštine i Opštinskim većem, stara se o ostvarivanju javnosti rada, potpisuje akta koje Skupština opštine donosi i obavlja druge poslove utvrđene Statutom opštine i poslovnikom Skupštine opštine.
Predsednik Skupštine ima zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost. Zamenik predsednika Skupštine bira se i razreševa na isti način kao i predsednik Skupštine.
Skupština opštine ima i sekretara koji se stara o obavljanju stručnih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sednica Skupštine i njenih radnih tela i rukovodi administrativnim poslovima vezanim za njihov rad. Postavlja se na četiri godine, na predlog predsednika Skupštine.

Skupština opštine osniva stalna, povremena kao i posebna radna tela za razmatranje pitanja iz njene nadležnosti.
Struktura odbornika u skupštini opštine, 2008. godine: Srpska radikalna stranka – 10 odbornika, Socijalistička partija Srbije – PUPS 5 odbornika, Demokratska stranka 5, Nova Srbija 4, G 17 plus 3, Demokratska stranka Srbije 2 i Srpski pokret obnove 2. Odbornici su izabrani na lokalnim izborima 2008. godine.

Sadašnja struktura odbornika u Skupštini opštine (2012.god) : Demokratska stranka 6 odbornika, Nova Srbija 6, Socijalistička partija Srbije 5, Srpska napredna stranka 4, Ujedinjeni regioni Srbije 3, Jedinstvena Srbija 3, Grupa građana Pozitivna Mačva 2, Grupa građana Mačva-Evropska regija 2.     

Predesednik SO: Miroslav Dabić
Zamenik Predsednika skupštine: Velimir Stančetić
Sekretar SO: Sandra Mišković
VRH