Lokalna samouprava

Predsednik opštine

Predsednik Opštine Bogatić  -  Nenad Beserovac
Predsednik Opštine Bogatić - Nenad Beserovac

Predsednika opštine bira Skupština opštine, iz redova odbornika, na vreme od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja odbornika Skupštine opštine. Ima zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost. Izborom na ove funkcije prestaje im mandat odbornika u Skupštini opštine.

Predsednik opštine predstavlja i zastupa opštinu, predlaže način rešavanja pitanja o kojima odlučuje Skupština opštine, usmerava i usklađuje rad Opštinske uprave, donosi pojedinačne akte za koje je ovlašćen zakonom, Statutom opštine ili odlukom Skupštine opštine, vrši i druge poslove utvrđene zakonom i drugim aktima opštine.
Predsednik opštine: Nenad Beserovac.

VRH