Lokalna samouprava

Opštinsko veće

Opštinsko veće čine Predsednik opštine, zamenik predsednika opštine, kao i izabrani članovi Opštinskog veća.

Predsednik opštine je predsednik Opštinskog veća.
Zamenik predsednika opštine je član opštinskog veća po funkciji.
Članove opštinskog veća bira Skupština opštine, na period od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom od ukupnog broja odbornika. Kandidate predlaže kandidat za Predsednika opštine. Članovi Opštinskog veća ne mogu biti istovremeno i odbornici, a mogu biti zaduženi za jedno ili više određenih područja iz nadležnosti opštine. Odborniku izabranom za člana Opštinskog veća prestaje odbornički mandat.

Predsednik opštine predstavlja Opštinsko veće, saziva i vodi njegove sednice, i odgovoran je za zakonitost rada Opštinskog veća. Dužan je da obustavi od primene odluku Opštinskog veća za koju smatra da nije saglasna zakonu.
Organizacija, način rada i odlučivanja Opštinskog veća, detaljnije se uređuju njegovim poslovnikom, u skladu sa zakonom i Statutom opštine.

VRH