Lokalna samouprava

Opštinska uprava

Načelnik opštinske uprave, Branko Danilović
Načelnik opštinske uprave, Branko Danilović

Za vršenje upravnih poslova u okviru prava i dužnosti opštine i određenih stručnih poslova za potrebe Skupštine opštine, Predsednika opštine i Opštinskog veća, obrazuje se Opštinska uprava.

Opštinska uprava postupa prema pravilima struke, nepristrasno i politički neutralno i dužna je da svakom omogući jednaku pravnu zaštitu u stvarivanju prava, obaveza i pravnih interesa.Dužna je da građanima omogući brzo i delotvorno ostvarivanje njihovih prava, obaveza i pravnih interesa, daje potrebne podatke i obaveštenja i pruža pravnu pomoć, da sarađuje sa njima i poštuje njihovu ličnost i dostojanstvo.Obrazuje se kao jedinstveni organ sa organizacionim jedinicama za vršenje srodnih upravnih, stručnih i drugih poslova. Njome rukovodi načelnik, kojeg postavlja Opštinsko veće, na osnovu javnog oglasa, na pet godina.

Načelnik opštinske uprave
Branko Danilović

Organizacione jedinice Opštinske uprave su:

- odeljenje za opštu upravu i zajedničke poslove
odeljenje za privredu,finansije i imovinsko-pravne poslove
- odeljenje za urbanizam, gradjevinarstvo, stambeno-komunalne poslove i zaštitu životne sredine
- odeljenje za društvene delatnosti
- uslužni centar

 

VRH