Lokalna samouprava

Opštinska uprava

За вршење управних послова у оквиру права и дужности општине и одређених стручних послова за потребе Скупштине општине, Председника општине и Општинског већа, образује се Општинска управа.

Општинска управа поступа према правилима струке, непристрасно и политички неутрално и дужна је да сваком омогући једнаку правну заштиту у стваривању права, обавеза и правних интереса.Дужна је да грађанима омогући брзо и делотворно остваривање њихових права, обавеза и правних интереса, даје потребне податке и обавештења и пружа правну помоћ, да сарађује са њима и поштује њихову личност и достојанство.Образује се као јединствени орган са организационим јединицама за вршење сродних управних, стручних и других послова. Њоме руководи начелник, којег поставља Општинско веће, на основу јавног огласа, на пет година.

Начелник Општинске управе: Бранко Даниловић, дипл правник

 

Организационе јединице Општинске управе су

1.Одељење за привреду, финансије и  локално-економски развој:

Руководилац Одељења: Ивана Ђукић, дипл.економиста

У оквиру Одељења за привреду, финансије и  локално-економски развој 

образују се следећи одсеци:

- Одсек за буџет и финансије, шеф Одсека Оливера Маштраповић, дипл.економиста

- Одсек локалне пореске администрације, шеф Одсека Бранко Даниловић, дипл.правник

- Одсек за локални економски развој, пољопривреду и рурални развој,  

   шеф Одсека Златко Лацковић, дипл.економиста

 

У оквиру одсека за буџет и финансије, образује се следећа служба:

- Служба за јавне набавке

 

2. Одељење за општу управу, заједничке послове и друштвене делатности

Руководилац Одељења: 

У оквиру Одељења, образују се следећи одсеци:

- Одсек за заједничке  послове, шеф Одсека Предраг Јуришић инж пољопривреде

- Одсек за општу управу и друштвене делатности,  

   шеф Одсека 

 

3. Одељење за урбанизам,  комунално –стамбене послове, грађевинско земљиште и инфраструктуру

Руководилац Одељења: Славко Владимировић, дипл.економиста

У оквиру Одељења, образују се следећи одсеци:

- Одсек за грађевинско земљиште и инфраструктуру, шеф Одсека

   Зоран Арсеновић, дипл.инж-грађевинарства

- Одсек инспекцијских послова,шеф Одсека Драгана Радовановић, дипл инж пољопривреде

 

Посебна организациона јединица:

У Општинској управи се као посебна организационa јединицa образује Кабинет  председника општине.

VRH