Brzi linkovi

Prostorni plan Opštine Bogatiæ

U skladu sa èlanom 6. Pravilnika o sadržini, naèinu i postupku izrade planskih dokumenata ("Sl. glasnik RS", br. 31/10, 69/10 i 16/11), Prostorni plan jedinice lokalne samouprave se sastoji od tekstualnog dela i grafièkog prikaza.

Prostorni plan Opštine Bogatiæ - tekstualni deo

 

Prostorni plan
VRH