Rešenje o dodeli sredstava iz budžeta opštine Bogatić za projekte kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja u 2023. godini.

Na osnovu obrazloženog Predloga stručne komisije Predsednik opštine Bogatić doneo je Rešenje o dodeli sredstava iz budžeta opštine Bogatić za projekte kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja u 2023. godini.

Svi mediji koji su dobili manji iznos od traženog a prihvate dodeljena sredstva, obrazac revidiranog budžeta mogu preuzeti iz priloga.

Rok za dostavu revidiranog budžeta je 7 dana od dana prijema Rešenja.

Rešenje o dodeli sufinansirajućih sredstava u celosti, Predlog o dodeli sredstava i Obrazac revidiranog budžeta, mogu se preuzeti na ovoj stranici putem linka – ispod ovog teksta.

Dokumenta:

 


 

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Bogatić u 2023. godini

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Bogatić u 2023. godini
Potrebna dokumentacija se može preuzeti putem linkova ispod ovog teksta.

Dokumenti

 


 

Oglas o sprovođenju postupka prikupljanja ponuda javnim oglasom 4

Na osnovu Odluke Opštinskog veća Opštine Bogatić br.06-2-460/2023-01 od 18.01.2023.godine, Komisija za sprovođenje postupka  raspolaganja građevinskim zemljištem u postupku javnog oglašavanja, putem prikupljanja pisanih ponuda, raspisuje Oglas o sprovođenju postupka,  za davanje u zakup građevinskog zemljišta  pod sledećim uslovima:

Pogledaj više

 


 

Oglas o sprovođenju postupka prikupljanja ponuda javnim oglasom 3

Na osnovu Odluke Opštinskog veća Opštine Bogatić br.06-2-460/2023-01 od 18.01.2023.godine, Komisija za sprovođenje postupka  raspolaganja građevinskim zemljištem u postupku javnog oglašavanja, putem prikupljanja pisanih ponuda, raspisuje Oglas o sprovođenju postupka,  za davanje u zakup građevinskog zemljišta  pod sledećim uslovima:

Pročitaj više

 


 

Oglas o sprovođenju postupka prikupljanja ponuda javnim oglasom 2

Na osnovu Odluke Opštinskog veća Opštine Bogatić br.06-2-458/2023-01 od 18.01.2023.godine, Komisija za sprovođenje postupka raspolaganja građevinskim zemljištem u postupku javnog oglašavanja putem prikupljanja pisanih ponuda, raspisuje Oglas o sprovođenju postupka, za davanje u zakup građevinskog zemljišta pod sledećim uslovima:

Pročitaj više

 


 

Oglas o sprovođenju postupka prikupljanja ponuda javnim oglasom

Na osnovu Odluke Opštinskog veća Opštine Bogatić br.06-2-458/2023-01 od 18.01.2023.godine, Komisija za sprovođenje postupka raspolaganja građevinskim zemljištem u postupku javnog oglašavanja putem prikupljanja pisanih ponuda, raspisuje Oglas o sprovođenju postupka, za davanje u zakup građevinskog zemljišta pod sledećim uslovima:

Pročitaj više

 


 

Zakljuačk

Zaključak kojimk se vrši izmena Javnog poziva za dodelu auto-sedišta broj 06-1-17/2023-01 od 12.01.2023.

Celikupan tekst zaključka nalazi se u dokumentu ispod

Dokumenti

 


 

Opšti poziv za uvođenje u vojnu evidenciju

Na osnovu čl. 15. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi (Sl. glasnik RS Br. 88/09, 95/10 i 36/18 i člana 4. stav 3. Uredbe o načinu i postupku izvršavanja vojne, radne i materijalne obaveze (Sl. glasnik RS, br. 100/11, 60/15 40/19), pozivamo sva lica muškog pola, državljane Republike Srbije, rođene 2005. godine i starijih godišta, koja nisu uvedena u vojnu evidenciju da se jave u CENTAR MINISTARSTVA ODBRANE ZA LOKALNU SAMOUPRAVU
Šabac – OK Bogatić, ulica Mike Vitomirovića 1, prvi sprat Opštine Bogatić, radi uvođenja u vojnu evidenciju.
Uvođenje u vojnu evidenciju po opštem pozivu vršiće se u kancelariji broj 66 u periodu od 16. januara do 28. februara 2023. godine u vremenu od 09 do 14 časova, a nakon toga po pojedinačnom pozivu tokom cele godine.
Regrut koji se uvodi u vojnu evidenciju treba da ponese ličnu kartu. Ukoliko ne poseduje ličnu kartu, na uvid poneti drugu javnu ispravu iz koje se može utvrditi identitet, a u inostranstvu važeću putnu ispravu.
Regrut koji boravi u inostranstvu dužan je da se radi uvođenja u vojnu evidenciju javi nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije.
Informacije o uvođenju u vojnu evidenciju mogu se dobiti u centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, nadležnom prema mestu prebivališta, nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu i na sajtu Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs
Dokumenti

 


 

Preporuka Štaba za vanredne situacije opštine Bogatić

Na osnovu Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) i Zakona o lokalnoj samoupravi („Sl. glasnik RS“, br. 129/2007, 83/2014 – dr. zakon, 101/2016 – dr. zakon i 47/2018 i 111/2021 i dr.zakon), Štab za vanredne situacije opštine Bogatić, donosi sledeću: Preporuku

Pročitaj više

 


 

Obaveštenje o planu raspisivanja javnih konkursa u 2023. godini u opštini Bogatić

U skladu sa čl. 4. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja ( „Sl. glasnik RS“ br. 16/2018 ), Odluke o budžetu opštine Bogatić za 2023. godinu („Službeni list grada Šapca i opština: Bogatić, Vladimirci i Koceljeva“, br. 33/22), opština Bogatić u 2023. godini planira raspisivanje sledićih javnih konkursa:

Pročitaj više