Javne ustanove

JKP Bogati

Javno komunalno preduzee „Bogati“ je osnovano 1984. godine kao Komunalna radna organizacija „urava“, a pod sadašnjim imenom posluje od 1989. godine.
Preduzee se bavi proizvodnjom, pregledom i distribucijom vode domainstvima, industrijskim i drugim potrošaima, odstranjivanjem otpadaka i smea, uredjenjem i odravanjem parkova i zelenih površina, iznajmljivanjem prostora na pijacama, pogrebnim poslovima.

Unutrašnja organizacija Preduzea je sprovedena prema funkcionalnoj srodnosti poslova koje obavlja i ine je tri radne jedinice: gradska istoa, pijae i pogrebne usluge, vodovod i kanalizacija i knjigovodstveno-finansijski i opšti poslovi.
Radnim jedinicama rukovode rukovodioci, a poslovodstvo-menadment ine još i zamenik direktora i direktor.
U preduzeu je zaposleno 35 radnika.

Preduzee godišnje proizvede oko 500 hiljada metara kubnih kvalitetne vode za pie. Na vodovodnu mreu je prikljueno 1933 domainstva i 185 poslovnih i privrednih objekata. Distributivna vodovodna mrea je duga oko 36 kilometara, a potisni cevovod 3,6 kilometara. Izgradjena je pre 40 godina zbog ega se kao potreba nametnula njena rekonstrukcija. Ovaj posao je zapoet pre dve godine. U sklopu ovih aktivnosti (koje su nastavljene i u 2009. godini) izvršena je zamena starih pocinkovanih cevi od tri cola novim cevima (polietilenskim) prenika 110 milimetara, rekonstrukcija postojeih šahtova i izgradnja novih kao i zamena postojeih kunih prikljuaka.

Usluga iznošenja smea obavlja se uglavnom za korisnike u prvoj zoni Bogatia i delimino za korisnike u drugoj zoni. Nabavkom kamiona sa nadogradnjom – „smeara“, stvoreni su uslovi za proširenje ove usluge na podruje cele mesne zajednice Bogati kao i za delove seoskog podruja. Kuno smee se sabira u odgovarajue kante ili vree za smee i odvozi utorkom na centralnu javnu deponiju „Nišno polje“. Gradjevinski otpadni materijal (šut) se odnosi na deponiju za šut koja se nalazi sa desne strane puta Bogati-Zminjak. Uredjenje deponija je tokom cele godine bilo redovno sa mašinskim rašišavanjem. Godišnje se za ove poslove potroši 1,6 miliona dinara .

Radnici JKP „Bogati“ su angaovani i na uredjenju i odravanju zelenih i drugih javnih površina. U okviru ovog segmenta delatnosti obavlja se košenje trave, orezivanje ive ograde, išenje kanala, sakupljanje otpadaka sa zelenih površina, orezivanje drvoreda, seenje i uklanjanje drvea i drugi poslovi...

Pogrebne usluge se obavljaju u celini i bez problema. Zadatak preduzea je da se poštuje Pravilnik o sahranjivanju i uslovima za izvdodjenje gradjevinskih i kamenorezakih radova na gradskom groblju.

JKP „Bogati“ prua i usluge uredjenja i odravanja pijaca uz davanje pijanih mesta u zakup (na zelenoj i stonoj pijaci).

VRH