17. Jan. 2023 Обавештење о плану расписивања јавних конкурса у 2023. години у општини Богатић

У складу са чл. 4. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења ( „Сл. гласник РС“ бр. 16/2018 ), Одлуке о буџету општине Богатић за 2023. годину („Службени лист града Шапца и општина: Богатић, Владимирци и Коцељева“, бр. 33/22), oпштина Богатић у 2023. години планира расписивање следићих јавних конкурса:

1. Јавни конкурс за суфинансирање пројеката удружења у области друштвеног и хуманитарног рада из буџета Општине Богатић за 2023. годину.

Могу да конкуришу:

- удружења грађана особа са инвалидитетом;

- удружења грађана која се баве заштитом и пружањем помоћи грађанима који се због социјалних или здравсвених околности налазе у стању социјалне потребе;

- удружења грађана која се баве заштитом и промовисањем људских и мањинских права и права детета, као и положаја и права маргинализованих група;

- удружења грађана која се баве заштитом животне средине, одрживог развоја, заштите животиња и сл;

- удружења грађана која се баве омладинском политиком;

- други субјекти у области друштвеног и хуманитарног рада као што су: задужбине, фондације, непрофитне установе и организације регистроване за обављање делатности друштвеног и хуманитарног карактера.

Планирани месец расписивања конкурса: март 2023.године.

Износ средстава опредељених из буџета Општине Богатић: 4.000.000,00 динара.

 

2. Јавни конкурс за суфинансирање пројеката из области културе из буџета Општине Богатић за 2023. годину

Могу да конкуришу:

- установе, уметничка и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, појединци ( уметници, сарадници, односно стручњаци у култури ), задужбине и фондације са седиштем, односно огранком на територији Општине Богатић, као и други субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач Општина Богатић и који се финансирају сходно члану 74. Закона о култури ( „Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 13/06, 30/06 – исправка) и не могу учествовати у конкурсима које расписују њихови оснивачи.

Планирани месец расписивања конкурса: март 2023. године.

Износ средстава опредељених из буџета Општине Богатић: 1.350.000,00 динара.

 

3. Јавни конкурс за суфинансирање пројеката из буџета Општине Богатић ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2023. години

Може да конкурише:

- издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија у Агенцији за привредне регистре, уколико се медијски садржај садржај емитује/дистрибуира на територији општине Богатић;

- правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија и емитује се на територији општине Богатић.

- право учешћа на конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода.

- нa конкурсу се може учествовати само са једним пројектом.

- издавач више медија може конкурисати са једним пројектом за сваки медиј.

- учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за штампане медије, радио, интернет медије и новинске агенције, који су локалног значаја и доприносе остваривању јавног интереса у јавном информисању, може поднети захтев за суфинансирање највише до 80% оправданих трошкова пројекта, док учесник конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја за телевизију, може поднети захтев за суфинансирање највише до 50% оправданих трошкова пројекта производње медијских садржаја који доприносе остваривању јавног интереса у јавном информисању.

- Планирани месец расписивања конкурса: фебруар 2023. године.

Износ средстава опредељених из буџета Општине Богатић: 7.000.000,00 динара.

 

4. Јавно обавештење ради прикупљања предлога за суфинансирање годишњих програма спортских организација на територији Општине Богатић за 2024. годину

Могу да конкуришу:

- спортске организације са седиштем на територији Општине Богатић, односно недобитне

организације организоване на основу статута и основане ради заједничког циља у области спорта.

Планирани месец расписивања конкурса: крајем 2023. године.

Износ средстава опредељених из буџета Општине Богатић: 32.000.000,00 динара.

 

5. Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката цркава и верских заједница на територији Општине Богатић за 2023. годину

Могу да конкуришу:

- цркве и верске заједнице које су уписане у регистар који се води при надлежном Министарству вера и делују на територији Општине Богатић.

Планирани месец расписивања конкурса: март 2023. године.

Износ средстава опредељених из буџета Општине Богатић: 4.000.000,00 динара.

 

6. Јавни конкурс за финансирање програма удружења предузетника на територији Општине Богатић за 2023. годину.

Може да конкурише:

удружење предузетника које:

- је основано и регистровано у складу са Законом;

- има седиште на територији општине Богатић;

- према оснивачком акту и/или статуту има за циљ унапређење предузетничке делатности на територији општине Богатић;

- има најмање три члана која су регистрована као предузетници;

- је директно одговорно за припрему и извођење Програма активности;

- над којим није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације;

- које је измирило обавезе по основу пореза и доприноса и других јавних прихода;

- којем у року од две године пре подношења пријаве није изречена правоснажна мера забране рада;

- које није у року од две године пре подношења пријаве правоснажном одлуком кажњено за прекршај или привредни преступ везан за делатнос удружења.

Планирани месец расписивања конкурса: март 2023. године.

Износ средстава опредељених из буџета Општине Богатић: 1.000.000,00 динара.

 

 

 

Одељење за општу управу, заједничке послове и друштвене делатности

VRH