Lokalna samouprava

4. Sep. 2020 Скупштинa општине Богатић

Скупштина општине је највиши орган који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и Статутом.

Скупштину општине Богатић чини 31 одборник, које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом и Статутом. Одлуке се доносе већином гласова присутних одборника, уколико законом или Статутом није друкчије одређено.

Скупштина општине се сматра конституисаном избором председника Скупштине општине и постављењем Секретара Скупштине општине.

Надлежности Скупштине

Скупштина општине, у складу са Законом:

 • Доноси Статут општине и Пословник о раду Скупштине општине,
 • Доноси Буџет и Завршни рачун општине,
 • Утврђује стопе изворних прихода општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада,
 • Доноси Програме развоја општине и појединих делатности,
 • Доноси Урбанистички план општине и уређује коришћење грађевинског земљишта,
 • Доноси прописе и друге акте,
 • Расписује Општински референдум за целу или део општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује Предлог Одлуке о самодоприносу,
 • Оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом и врши надзор над њиховим радом, именује и разрешава Управне и Надзорне одборе, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација, служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове Статуте, у складу са Законом.
 • Бира и разрешава Председника Скупштине и заменика Председника Скупштине,
 • Поставља и разрешава Секретара Скупштине,
 • Бира и разрешава председника општине, и на предлог председника општине, бира заменика председника општине и чланове Општинског већа,
 • Утврђује општинске таксе и друге локалне приходе које општини припадају по Закону,
 • Утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта,
 • Одлучује о прибављању, отуђењу и располагању непокретним стварима у јавној својини општине, у складу са Законом
 • Доноси акте о јавном задуживању општине, у складу са Законом којим се уређује јавни дуг,
 • Прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката,
 • Даје мишљење о републичком и регионалном Просторном плану,
 • Даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за општину,
 • Даје сагласност на употребу, имена, грба и другог обележја општине,
 • Обавља и друге послове утврђене Законом и Статутом.
VRH