Lokalna samouprava

Општина Богатић

Општина Богатић је територијална јединица у којој грађани остварују право на локалну самоуправу у складу са Уставом, законом и Статутом општине, путем грађанске иницијативе, збора грађана, референдума, других облика учешћа грађана у обављању послова општине Богатић и преко својих одборника у Скупштини општине.

Територија општине Богатић обухвата насељена места, односно подручја катастарских општина: Богатић, Бадовинци, Kлење, Очаге, Салаш Црнобарски, Црна Бара, Глоговац, Совљак, Баново Поље, Мачвански Метковић, Глушци, Узвеће, Белотић, Дубље.

Седиште општине је у Богатићу.

Дан општине је 10. септембар.

Општина Богатић врши послове из своје надлежности утврђене Уставом и законом, као и послове из оквира права и дужности Републике који су јој законом поверени.

Послове општине Богатић врше органи општине у оквиру своје надлежности утврђене законом и Статутом општине. Рад органа је јаван.

Органи општине Богатић су: Скупштина општине, извршни органи општине (Председник општине и Општинско веће) и Општинска управа.

VRH