Lokalna samouprava

5. Sep. 2020 Општинска управа општине Богатић

Надлежности Општинске Управе:

  • припрема прописе и друге акте које доноси Скупштина општине, председник општине и Веће;
  • извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника општине и Већа;
  • решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
  • обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине;
  • извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено општини;
  • обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник општине и Веће;
  • доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности општине и поверених послова, председнику општине, Већу и Скупштини општине по потреби, а најмање два пута годишње.

Општинском управом руководи начелник. За начелника Управе може да буде постављено лице које има завршен правни факултет, положен испит за рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства у струци.

Начелника управе поставља Веће, на основу јавног огласа, на пет година. Начелник управе има заменика који га замењује у случају његове одсутности или спречености да обавља своју дужност. Заменик начелника се поставља на исти начин и под истим условима као начелник. Начелник за свој рад и рад управе одговара Скупштини општине и Већу у складу са Законом и Статутом општине.

VRH