Brzi linkovi

Prostorni plan Optine Bogati

U skladu sa lanom 6. Pravilnika o sadrini, nainu i postupku izrade planskih dokumenata ("Sl. glasnik RS", br. 31/10, 69/10 i 16/11), Prostorni plan jedinice lokalne samouprave se sastoji od tekstualnog dela i grafikog prikaza.

Prostorni plan Opštine Bogati - tekstualni deo

 

Prostorni plan
VRH