Вести

31. Jan. 2023 ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА ЈАВНИМ ОГЛАСОМ

На основу Одлуке Општинског већа Општине Богатић бр.06-2-460/2023-01 од 18.01.2023.године, Комисија за спровођење поступка  располагања грађевинским земљиштем у поступку јавног оглашавања, путем прикупљања писаних понуда, расписује Оглас о спровођењу поступка,  за давање у закуп грађевинског земљишта  под следећим условима:

 

ДАЈE  СЕ  У ЗАКУП  уз накнаду део кат.парцеле бр. 5341 КО Црна Бара  у површини од 0.01.00 ха уписане у лист непокретности бр. 223 за КО Црна Бара,  а која је цела површине 0.26.75 ха.

            - кат.парц. бр. 5341 уписана је у Лист непокретности бр. 223 КО Црна Бара која је по култури земљиште под зградом и другим објектима  и која је јавна својина Општине Богатић.

- део кат.парцеле бр.5341 се издаје у закуп  у површини од 0.01.00 ха искључиво за постављање и инсталацију базне радио станице, припадајуће опреме и уређаја, антенских стубова, антена и система преноса и друге опреме и уређаја неопходих за изградњу, функционисање, експлоатацију и одржавање система радио-мобилне телефоније која је демонтажне природе,

            - део кат.парцеле која се даје у закуп узима се у виђеном стању а закупац је у обавези да исту врати у стање у коме је и примио ослобођену од ствари и опреме,   

            -  почетна цена месечне закупнине износи 13.050,00 динара, односно годишња закупнина износи   156.600,00  динара стим што се иста плаћа у целости за уговорени рок закупа, у року од 15 дана од дана закључења уговора о закупу                                 

             - обавезу закупца да по испостављеним рачунима плаћа трошкове воде, електричне енергије, комуналија, телефона и друге трошкове коришћења кат.парцеле уколико исти настану коришћењем дела кат.парцеле,

            -  део кат.парцеле бр.5341 КО Црна Бара се даје у закуп у виђеном стању, на одређено време,на период од 1 (једне) године од дана закључења уговора о закупу,           

            - у случају да будући закупац буде  уједно и  претходни закупац,  уговор о закупу има тећи од 01.12.2022.године имајући  у виду чињеницу да претходни закупац није изашао из закупног односа после истека претходног уговора који је трајао до 30.11.2022.године

            - учесници јавног огласа могу бити сва  правна лица и сва физичка лица,

            - у поступку јавног оглашавања не могу учествовати чланови Комисије и њихови заменици,  

            - учесник јавног оглашавања не може бити лице које није измирило обавезе према Општини по основу закупа, односно отуђења грађевинског земљишта, накнаде за уређење грађевинског земљишта и накнаде за коришћење грађевинског земљишта  као ни лице са којим је  раскинут,  односно коме је отказан уговор о закупу, односно уговор о отуђењу због неизвршавања обавеза из уговора и то у року 5 година од дана раскида односно отказа,

 

            - уредна понуда садржи податке:

            - о подносиоцу понуде и то за физичка лица: име и презиме јединствен матични број грађана и адресу становања,

            - за правна лица и предузетнике: назив односно пословно име, порески идентификациони број и седиште.

            - видљиву  назнаку на коју катастарску парцелу се понуда односи,

            - уредно овлашћење за заступање, уколико подносилац лично не приступи отварању понуда,

            - доказ о уплати гарантног износа (депозита),

            - фотокопија личне карте-исправе за физичка лица,

            - решење о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар,

            - изјаву о прихватању услова огласа

            -  понуђена цена односно понуђени износ закупнине грађевинског земљишта,

            - учесници  јавног огласа обавезни су да ради учешћа у поступку прикупљања понуда, уплате депозит у износу од 20% почетне висине накнаде (31.320,00 динара) и исти се враћа учесницима који не успеју на надметању, након закључења уговора ,

             - уколико будући закупац  не приступи закључењу уговора о закупу, положени депозит се не враћа а биће објављен нови оглас,              

            - назнаку непокретности због које се пријављује на јавно оглашавање, путем прикупљања понуда (уколико је оглас расписан за већи број  непокретности),

             - рок за подношење понуда је 27.02.2023. године,

            - понуде се достављају у затвореној коверти препоручено поштом на адресу Општинске управе Општине Богатић, Комисије за спровођење поступка располагања грађевинским земљиштем, ул.М.Витомировића бр.1 или преко писарнице Општинске управе Богатић, са видљивом назнаком на коју катастарску парцелу се односи,

            - депозит за учешће у поступку прикупљања писмених понуда уплаћује се на рачун Буџета Општине Богатић број 840-291804-44 а сврха уплате је  депозит за учешће на јавном огласу за део кат.парц.бр.5341,

            -  неблаговремена или неуредна понуда се одбацује,

            - неблаговремена понуда је она која је поднета по истеку рока за подношење понуда,

            -  неуредна понуда је она која је поднета у отвореној коверти или без видљиве ознаке на коју појединачну катастарску парцелу се односи, која не садржи податке и уредна документа из чл.17 ове одлуке

            -  поступак отварања благовремених и уредних понуда спровешће се дана  02.03.2023. године  са почетком у 11,00 часова у малој сали Општине Богатић на првом спрату у улици М.Витомировића бр.1,

            - поступак прикупљања понуда јавним огласом сматра се успелим, ако је приспела најмање једна благовремена и уредна понуда и уколико учесник прихвати почетни износ закупнине, који је уједно и најповољнији износ  

- депозит ће  бити враћен учесницима јавног надметања који не успеју на надметању након достављања броја текућег рачуна уколико исти не доставе заједно са понудом,      

            - одлуку о избору најповољнијег понуђача доноси председник Општине Богатић, на основу извештаја Комисије о спроведеном постпку

            - оглас објавити у средствима јавног информисања, на интернет страни Општине Богатић, огласној табли Месне заједнице Црна Бара и на огласној табли Општине Богатић.

 

 

   КОМИСИЈА  ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА

РАСПОЛАГАЊА ГРАЂЕВИНСКИМ ЗЕМЉИШТЕМ

 

31. Jan. 2023 ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА ЈАВНИМ ОГЛАСОМ

На основу Одлуке Општинског већа Општине Богатић бр.06-2-460/2023-01 од 18.01.2023.године, Комисија за спровођење поступка  располагања грађевинским земљиштем у поступку јавног оглашавања, путем прикупљања писаних понуда, расписује Оглас о спровођењу поступка,  за давање у закуп грађевинског земљишта  под следећим условима:

 

ДАЈE  СЕ  У ЗАКУП  уз накнаду део кат.парцеле бр. 430 КО Баново Поље  у површини од 0.01.44 ха уписане у лист непокретности бр. 1193 за КО Баново Поље,  а која је цела површине 0.55.87 ха.

            - кат.парц. бр. 430 уписана је у Лист непокретности бр. 1193 КО Баново Поље која је по култури земљиште под зградом и другим објектима  и која је јавна својина Општине Богатић.

- део кат.парцеле бр.430 се издаје у закуп  у површини од 0.01.44 ха искључиво за постављање и инсталацију базне радио станице, припадајуће опреме и уређаја, антенских стубова, антена и система преноса и друге опреме и уређаја неопходих за изградњу, функционисање, експлоатацију и одржавање система радио-мобилне телефоније која је демонтажне природе,

            - део кат.парцеле која се даје у закуп узима се у виђеном стању а закупац је у обавези да исту врати у стање у коме је и примио ослобођену од ствари и опреме,   

            -  почетна цена месечне закупнине износи 18.792,00 динара, односно годишња закупнина износи   225.504,00  динара стим што се иста плаћа у целости за уговорени рок закупа, у року од 15 дана од дана закључења уговора о закупу                                 

             - обавезу закупца да по испостављеним рачунима плаћа трошкове воде, електричне енергије, комуналија, телефона и друге трошкове коришћења кат.парцеле уколико исти настану коришћењем дела кат.парцеле,

            -  део кат.парцеле бр.430 КО Баново Поље се даје у закуп у виђеном стању, на одређено време, на период од 1 (једне) године од дана закључења уговора о закупу,           

            - у случају да будући закупац буде  уједно и  претходни закупац,  уговор о закупу има тећи од 01.12.2022.године имајући  у виду чињеницу да претходни закупац није изашао из закупног односа после истека претходног уговора који је трајао до 30.11.2022.године

            - учесници јавног огласа могу бити сва  правна лица и сва физичка лица,

            - у поступку јавног оглашавања не могу учествовати чланови Комисије и њихови заменици,  

            - учесник јавног оглашавања не може бити лице које није измирило обавезе према Општини по основу закупа, односно отуђења грађевинског земљишта, накнаде за уређење грађевинског земљишта и накнаде за коришћење грађевинског земљишта  као ни лице са којим је  раскинут,  односно коме је отказан уговор о закупу ,односно уговор о отуђењу због неизвршавања обавеза из уговора и то у року 5 година од дана раскида односно отказа,

 

            - уредна понуда садржи податке:

            - о подносиоцу понуде и то за физичка лица: име и презиме јединствен матични број грађана и адресу становања,

            - за правна лица и предузетнике: назив односно пословно име, порески идентификациони број и седиште.

            - видљиву  назнаку на коју катастарску парцелу се понуда односи,

            - уредно овлашћење за заступање, уколико подносилац лично не приступи отварању понуда,

            - доказ о уплати гарантног износа (депозита),

            - фотокопија личне карте-исправе за физичка лица,

            - решење о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар,

            - изјаву о прихватању услова огласа

            - понуђена цена односно понуђени износ закупнине грађевинског земљишта,

            - учесници  јавног огласа обавезни су да ради учешћа у поступку прикупљања понуда, уплате депозит у износу од 20% почетне висине накнаде (45.100,80 динара) и исти се враћа учесницима који не успеју на надметању, након закључења уговора ,

             - уколико будући закупац  не приступи закључењу уговора о закупу, положени депозит се не враћа а биће објављен нови оглас,              

            - назнаку непокретности због које се пријављује на јавно оглашавање, путем прикупљања понуда (уколико је оглас расписан за већи број  непокретности),

             - рок за подношење понуда је 27.02.2023. године,

            - понуде се достављају у затвореној коверти препоручено поштом на адресу Општинске управе Општине Богатић, Комисије за спровођење поступка располагања грађевинским земљиштем, ул.М.Витомировића бр.1 или преко писарнице Општинске управе Богатић, са видљивом назнаком на коју катастарску парцелу се односи,

            - депозит за учешће у поступку прикупљања писмених понуда уплаћује се на рачун Буџета Општине Богатић број 840-291804-44 а сврха уплате је  депозит за учешће на јавном огласу за део кат.парц.бр.430

            -  неблаговремена или неуредна понуда се одбацује,

            - неблаговремена понуда је она која је поднета по истеку рока за подношење понуда,

            -  неуредна понуда је она која је поднета у отвореној коверти или без видљиве ознаке на коју појединачну катастарску парцелу се односи, која не садржи податке и уредна документа из чл.17 ове одлуке

            -  поступак отварања благовремених и уредних понуда спровешће се дана  02.03.2023. године  са почетком у 10,00 часова у малој сали Општине Богатић на првом спрату у улици М.Витомировића бр.1,

            - поступак прикупљања понуда јавним огласом сматра се успелим, ако је приспела најмање једна благовремена и уредна понуда и уколико учесник прихвати почетни износ закупнине, који је уједно и најповољнији износ  

- депозит ће  бити враћен учесницима јавног надметања који не успеју на надметању након достављања броја текућег рачуна уколико исти не доставе заједно са понудом,      

            - одлуку о избору најповољнијег понуђача доноси председник Општине Богатић, на основу извештаја Комисије о спроведеном постпку

            - оглас објавити у средствима јавног информисања, на интернет страни Општине Богатић,  огласној табли Месне заједнице Баново Поље и на огласној табли Општине Богатић.

 

 

КОМИСИЈА  ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА

РАСПОЛАГАЊА ГРАЂЕВИНСКИМ ЗЕМЉИШТЕМ

 

31. Jan. 2023 ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА ЈАВНИМ ОГЛАСОМ

На основу Одлуке Општинског већа Општине Богатић бр.06-2-457/2023-01 од 18.01.2023.године, Комисија за спровођење поступка располагања грађевинским земљиштем у поступку јавног оглашавања путем прикупљања писаних понуда,  расписује Оглас о спровођењу поступка,  за давање у закуп грађевинског земљишта  под следећим условима:

 

ДАЈЕ  СЕ  У ЗАКУП  уз накнаду  кат.парцела бр.1033 КО Дубље  у  површини од 0.14.78 ха (1478м2) и кат.парцела 1034 КО Дубље у површини од 0.36.45 ха (3645м2), обе  уписане у лист непокретности бр.2198 КО Дубље, укупне површине 0.51.23 ха (5123 м2),

 

            - кат.парц. бр.1033 уписана је у Лист непокретности бр. 2198 КО Дубље,  која је по култури воћњак 3.класе у површини од 0.12.98 ха (1298м2) и  пашњак 2 класе у површ. од  0.01.80 ха (180м2), што укупна површина кат.парцеле бр.1033 износи 0.14.78 ха (1478м2).

            - кат.парц. бр.1034 уписана је у Лист непокретности бр. 2198 КО Дубље,  која је по култури њива 3.класе у површини од 0.36.45 ха (3645м2)

- кат.парцеле бр.1033 и 1034 КО Дубље се издају као једна целина , односно издају се у укупној површини од 0.51.23 ха (5123 м2),

            - почетна цена годишње закупнине  за обе кат.парцеле је  5.869,22 динара, с тим што се иста плаћа у целости за цео закупни период, у року од 15 дана од дана закључења уговора о закупу              

            - кат.парцеле се дају у закуп на одређено време у виђеном стању, до 31.10.2023. године, до ког датума је закупац дужан да скине усев са парцела,  

- учесници јавног огласа могу бити сва  правна лица и сва физичка лица,

            - у поступку јавног оглашавања путем прикупљања писаних понуда не могу учествовати чланови Комисије и њихови заменици,  

            - учесник јавног оглашавања не може бити лице које није измирило обавезе према Општини по основу закупа, односно отуђења грађевинског земљишта, накнаде за уређење грађевинског земљишта и накнаде за коришћење грађевинског земљишта  као ни лице са којим је  раскинут, односно коме је отказан уговор о закупу, односно уговор о отуђењу због неизвршавања обавеза из уговора и то у року 5 година од дана раскида односно отказа.

 

            - уредна понуда садржи податке:

            - о подносиоцу понуде и то за физичка лица: име и презиме јединствен матични број грађана и адресу становања,

            - за правна лица и предузетнике: назив односно пословно име, порески идентификациони број и седиште,

            - видљиву  назнаку на коју катастарску парцелу се пријава односи,

            - уредно овлашћење за заступање, уколико подносилац лично не приступи отварању понуда

            - доказ о уплати гарантног износа (депозита),

            - фотокопија личне карте-исправе за физичка лица,

            - решење о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар,

            - изјава о прихватању услова огласа

            - понуђена цена односно понуђени износ закупнине грађевинског земљишта,

            - учесници  јавног огласа обавезни су да ради учешћа у поступку прикупљања понуда, уплате депозит у износу од 20% почетне висине укупне годишње закупнине за кат.парцелу 1033 и 1034 КО Дубље (1.173,84 динара) и исти се враћа учесницима који не успеју на надметању, након закључења Уговора о закупу грађевинског земљишта,

             - уколико будући закупац  не приступи закључењу уговора о закупу, положени депозит се не враћа, и биће објављен нови оглас

            - назнаку непокретности због које се пријављује на јавни оглас (уколико је оглас расписан за већи број  непокретности),

             - рок за подношење понуда је  27.02.2023.године,

            - понуде се достављају у затвореној коверти препоручено поштом на адресу: Општинска управа Општине Богатић, Комисија за спровођење поступка располагања грађевинским земљиштем, ул.М.Витомировића бр.1 или преко писарнице Општинске управе Богатић, са видљивом назнаком на коју катастарску парцелу се односи,

            - депозит за учешће у поступку јавног надметања уплаћује се на рачун Буџета Општине Богатић број 840-291804-44 а сврха уплате је депозит за учешће на јавном надметању за  кат.парц.бр.1032 КО Дубље,

            -  неблаговремена или неуредна понуда се одбацује,

            - неблаговремена понуда је она која је поднета по истеку рока за подношење понуда,

            - неуредна понуда  је она која је поднета у отвореној коверти или без видљиве ознаке на коју појединачну катастарску парцелу се односи, која не садржи податке и уредна документа из чл. 17. ове одлуке,

            -  поступак отварања понуда спровешће се дана  02.03.2023.године  са почетком у 12 часова у малој сали Општине Богатић на првом спрату у улици М.Витомировића бр.1,

            - поступак отварања понуда сматра се успелим, ако је пристигла најмање једна благовремена и уредна понуда и уколико учесник прихвати почетни износ закупнине, који је уједно и најповољнији износ,

            - депозит ће  бити враћен учесницима јавног надметања који не успеју на надметању, након достављања броја текућег рачуна уколико исти не доставе заједно са понудом,    

            - одлуку о избору најповољнијег понуђача донеће председник Општине Богатић, на основу извештаја Комисије о спроведеном поступку.

          - оглас објавити у средствима јавног информисања, на интернет страни Општине Богатић и на огласној табли Општине Богатић и огласној табли Месне заједнице Дубље.

 

КОМИСИЈА  ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА

РАСПОЛАГАЊА ГРАЂЕВИНСКИМ ЗЕМЉИШТЕМ

 

31. Jan. 2023 ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПРИКУПЉАЊА ПОНУДА ЈАВНИМ ОГЛАСОМ

На основу Одлуке Општинског већа Општине Богатић бр.06-2-458/2023-01 од 18.01.2023.године, Комисија за спровођење поступка располагања грађевинским земљиштем у поступку јавног оглашавања путем прикупљања писаних понуда,  расписује Оглас о спровођењу поступка,  за давање у закуп грађевинског земљишта  под следећим условима:

 

ДАЈЕ  СЕ  У ЗАКУП  уз накнаду  кат.парцела бр.1032 КО Дубље  у укупној  површини од 0.07.49 ха (749м2)  уписана у лист непокретности бр.2198 КО Дубље,  

            - кат.парц. бр.1032 уписана је у Лист непокретности бр. 2198 КО Дубље,  која је по култури земљиште под зградом и другим објектима у површини од 55м2 односно породична стамбена зграда, земљиште под зградом и другим објектима у површини од 55м2 односно помоћна зграда, земљиште уз зграду и други објекат у површини од 500м2 и  пашњак 2 класе у површ. од 139м2 што укупна површина кат.парцеле бр.1032 износи 0.07.49 ха (749м2).

- кат.парцела се налазе у Дубљу у улици Катице Чачић  и иста је јавна својина Општине Богатић

  - кат.парцела и објекти на њој се издају у закуп у циљу решавања стамбеног питања закупца тачније за становање,

 - кат.парцела и објекти  који се дају у закуп узимају  се у виђеном стању а закупац је у обавези да исте врати у стање у коме је и примио, ослобођене од ствари и опреме уколико буде исте поставио приликом коришћења кат.парцеле и објеката,   

            - почетна цена годишње закупнине  је 25.222,57 динара, с тим што се иста плаћа у целости за цео закупни период, у року од 15 дана од дана закључења уговора о закупу   

            - кат.парцела и објекти се дају у закуп на одређено време у виђеном стању, до 31.10.2023. године, до ког датума је закупац дужан да се исели из објеката,  

- учесници јавног огласа могу бити сва  правна лица и сва физичка лица,

            - у поступку јавног оглашавања путем прикупљања писаних понуда не могу учествовати чланови Комисије и њихови заменици,  

            - учесник јавног оглашавања не може бити лице које није измирило обавезе према Општини по основу закупа, односно отуђења грађевинског земљишта, накнаде за уређење грађевинског земљишта и накнаде за коришћење грађевинског земљишта  као ни лице са којим је  раскинут, односно коме је отказан уговор о закупу, односно уговор о отуђењу због неизвршавања обавеза из уговора и то у року 5 година од дана раскида односно отказа.

 

            - уредна понуда садржи податке:

            - о подносиоцу понуде и то за физичка лица: име и презиме јединствен матични број грађана и адресу становања,

            - за правна лица и предузетнике: назив односно пословно име, порески идентификациони број и седиште,

            - видљиву  назнаку на коју катастарску парцелу се пријава односи,

            - уредно овлашћење за заступање, уколико подносилац лично не приступи отварању понуда

            - доказ о уплати гарантног износа (депозита),

            - фотокопија личне карте-исправе за физичка лица,

            - решење о упису у Регистар привредних субјеката или други одговарајући регистар,

            - изјава о прихватању услова огласа

            - понуђена цена односно понуђени износ закупнине грађевинског земљишта,

            - учесници  јавног огласа обавезни су да ради учешћа у поступку прикупљања понуда, уплате депозит у износу од 20% почетне висине укупне годишње закупнине за кат.парцелу 1032 КО Дубље (5.044,51 динар) и исти се враћа учесницима који не успеју на надметању, након закључења Уговора о закупу грађевинског земљишта,

             - уколико будући закупац  не приступи закључењу уговора о закупу, положени депозит се не враћа, и биће објављен нови оглас

            - назнаку непокретности због које се пријављује на јавни оглас (уколико је оглас расписан за већи број  непокретности),

             - рок за подношење понуда је  27.02.2023.године,

            - понуде се достављају у затвореној коверти препоручено поштом на адресу: Општинска управа Општине Богатић, Комисија за спровођење поступка располагања грађевинским земљиштем, ул.М.Витомировића бр.1 или преко писарнице Општинске управе Богатић, са видљивом назнаком на коју катастарску парцелу се односи,

            - депозит за учешће у поступку јавног надметања уплаћује се на рачун Буџета Општине Богатић број 840-291804-44 а сврха уплате је депозит за учешће на јавном надметању за  кат.парц.бр.1032 КО Дубље,

            -  неблаговремена или неуредна понуда се одбацује,

            - неблаговремена понуда је она која је поднета по истеку рока за подношење понуда,

            - неуредна понуда  је она која је поднета у отвореној коверти или без видљиве ознаке на коју појединачну катастарску парцелу се односи, која не садржи податке и уредна документа из чл. 17. ове одлуке,

            -  поступак отварања понуда спровешће се дана  02.03.2023.године  са почетком у 13 часова у малој сали Општине Богатић на првом спрату у улици М.Витомировића бр.1,

            - поступак отварања понуда сматра се успелим, ако је пристигла најмање једна благовремена и уредна понуда и уколико учесник прихвати почетни износ закупнине, који је уједно и најповољнији износ,

            - депозит ће  бити враћен учесницима јавног надметања који не успеју на надметању, након достављања броја текућег рачуна уколико исти не доставе заједно са понудом,    

            - одлуку о избору најповољнијег понуђача донеће председник Општине Богатић, на основу извештаја Комисије о спроведеном поступку.

          - оглас објавити у средствима јавног информисања, на интернет страни Општине Богатић и на огласној табли Општине Богатић и огласној табли Месне заједнице Дубље.

 

КОМИСИЈА  ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА

РАСПОЛАГАЊА ГРАЂЕВИНСКИМ ЗЕМЉИШТЕМ

 

27. Jan. 2023 ЗАКЉУЧАК

Закључак којимк се врши измена Јавног позива за доделу ауто-седишта број 06-1-17/2023-01 од 12.01.2023.

Целикупан текст закључка налази се у документу испод 

 

25. Jan. 2023 Општи позив за увођење у војну евиденцију

На основу чл. 15. Закона о војној, радној и материјалној обавези (Сл. гласник РС Бр. 88/09, 95/10 и 36/18 и члана 4. став 3. Уредбе о начину и поступку извршавања војне, радне и материјалне обавезе (Сл. гласник РС, бр. 100/11, 60/15 40/19), позивамо сва лица мушког пола, држављане Републике Србије, рођене 2005. године и старијих годишта, која нису уведена у војну евиденцију да се јаве у ЦЕНТАР МИНИСТАРСТВА ОДБРАНЕ ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ
Шабац - ОК Богатић, улица Мике Витомировића 1, први спрат Општине Богатић, ради увођења у војну евиденцију. 
Увођење у војну евиденцију по општем позиву вршиће се у канцеларији број 66 у периоду од 16. јануара до 28. фебруара 2023. године у времену од 09 до 14 часова, а након тога по појединачном позиву током целе године.
Регрут који се уводи у војну евиденцију треба да понесе личну карту. Уколико не поседује личну карту, на увид понети другу јавну исправу из које се може утврдити идентитет, а  у иностранству важећу путну исправу.
Регрут који борави у иностранству дужан је да се ради увођења у војну евиденцију јави надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије.
Информације о увођењу у војну евиденцију могу се добити у центру Министарства одбране за локалну самоуправу, надлежном према месту пребивалишта, надлежном дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије у иностранству и на сајту Министарства одбране www.mod.gov.rs
 

23. Jan. 2023 Стабилизује се ситуација на водотоцима у Мачви

Стабилизује се ситуација на водотоцима у Мачви
Стабилизује се ситуација на водотоцима у Мачви
Стабилизује се ситуација на водотоцима у Мачви Стабилизује се ситуација на водотоцима у Мачви Стабилизује се ситуација на водотоцима у Мачви

Штаб за ванредне ситуације општине Богатић обавештава грађане,да на подручју општине Богатић током протеклих дана због обилних падавина дошло до изливања из корита реке Саве и Дрине, али је стање на водотоцима стабилно.

Водостај реке Дрине према данашњим подацима РХМЗ-а износи 301цм, што је испод границе редовне одбране од поплава, а водостај Саве је 660цм што је за 10цм изнад границе редовне одбране од поплава, а на деоницама Ц.4.4 на објекту 7. (Десни насип уз Саву и Дрину од Бановог Брода до Црне Баре, 3.71 км) је уведена редовна одбрана од поплава на Водној јединици „Сава-Шабац“, и према подацима мерних станица Сава је у благом опадању.

На лицу места су били чланови Шаба за ванредне ситуације и представници локалне самоуправе и утврдили чињенично стање.

 

 
VRH