Bogatić

JKP Bogatić

JKP Bogatić

Javno komunalno preduzeće „Bogatić“ osnovano je 1984. godine kao Komunalna radna organizacija „Žurava“, a pod sadašnjim imenom posluje od 1989. godine.
Preduzeće se bavi proizvodnjom, pregledom i distribucijom vode domaćinstvima, industrijskim i drugim potrošačima, odstranjivanjem otpadaka i smeća, uređenjem i održavanjem parkova i zelenih površina, iznajmljivanjem prostora na pijacama, pogrebnim poslovima.

Unutrašnja organizacija Preduzeća je sprovedena prema funkcionalnoj srodnosti poslova koje obavljaju i čine tri radne jedinice: gradska čistoća, pijace i pogrebne usluge, vodovod i kanalizacija i knjigovodstveno-finansijski i opšti poslovi.
Radnim jedinicama rukovode rukovodioci, a poslovodstvo-menadžment čini još i zamenik direktora i direktor.
U preduzeću je zaposleno 35 radnika.

Preduzeće godišnje proizvede oko 500 hiljada kubnih metara kvalitetne vode za piće. Na vodovodnu mrežu priključeno je 1933 domaćinstva i 185 poslovno-poslovnih objekata. Distributivna vodovodna mreža je duga oko 36 kilometara, a potisni cevovod 3,6 kilometara. Sagrađena je pre 40 godina, zbog čega se njena rekonstrukcija nametnula kao neophodnost. Ovaj posao je pokrenut pre dve godine. U okviru ovih aktivnosti (koje su nastavljene i 2009. godine), izvršena je zamena starih pocinkovanih cevi od tri inča novim (polietilenskim) cevima prečnika 110 milimetara, rekonstrukcija postojećih šahtova i izgradnja novih, kao i zamena postojećih kućnih priključaka.

Usluga odvoza smeća se obavlja uglavnom za korisnike u prvoj zoni Bogatića i delimično za korisnike u drugoj zoni. Nabavkom kamiona sa nadogradnjom – „smećara“, stvoreni su uslovi za proširenje ove usluge na teritoriju cele mesne zajednice Bogatić kao i na delove seoskog područja. Kućno smeće se sakuplja u odgovarajuće kante ili kese za smeće i utorkom odvozi na centralnu javnu deponiju „Nišno polje”. Građevinski otpad (šut) odnosi se na deponiju šuta koja se nalazi sa desne strane puta Bogatić-Zminjak. Tokom cele godine odlaganje deponija je bilo redovno sa mašinskim raščišćavanjem. Na ove poslove godišnje se potroši 1,6 miliona dinara.

Radnici JKP „Bogatić“ su angažovani i na uređenju i održavanju zelenih i drugih javnih površina. U okviru ovog segmenta delatnosti obavljaju se košenje trave, orezivanje žive ograde, čišćenje kanala, sakupljanje otpadaka sa zelenih površina, orezivanje drvoreda, sečenje i uklanjanje drveća i drugi poslovi.

Pogrebne usluge se obavljaju u celini i bez problema. Zadatak preduzeća je da se poštuje Pravilnik o sahranjivanju i uslovima za izvođenje građevinskih i kamenorezačkih radova na gradskom groblju.

JKP „Bogatić“ pruža i usluge uređenja i održavanja pijaca uz davanje pijačnih mesta u zakup (na zelenoj i stočnoj pijaci).