Bogatić

Opštinska uprava

Opštinska uprava

Opštinska uprava Opštine Bogatić

Nadležnosti opštinske Uprave

 • priprema propise i druge akte koje donosi Skupština opštine, predsednik opštine i veće;
 • izvršava odluke i druge akte Skupštine opštine,  predsednika opštine i veća;
 • rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, preduzeća, ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti opštine;
 • obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata Skupštine opštine;
 • izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno opštini;
 • obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi Skupština opštine, predsednik opštine i veće;
 • dostavlja izveštaj o svom radu na izvršenju poslova iz nadležnosti opštine i poverenih poslova, predsedniku opštine, veću i Skupštini opštine po potrebi, a najmanje dva puta godišnje.


Opštinskom upravom rukovodi načelnik. Za načelnika Uprave može da bude postavljeno lice koje ima završen pravni fakultet, položen ispit za rad u organima državne uprave i najmanje pet godina radnog iskustva u službi.
Načelnika uprave postavlja veće, na osnovu javnog oglasa, na pet godina.
Načelnik uprave ima zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti ili sprečenosti da obavlja svoju dužnost. Zamenik načelnika se postavlja na isti način i pod istim uslovima kao načelnik.
Načelnik za svoj rad i rad uprave odgovara Skupštini opštine i veću u skladu sa zakonom i Statutom opštine.

Načelnik opštinske uprave - Branko Danilović

Rođen je 17.11.1962. godine u Bogatiću. Osnovnu školu „Laza K. Lazarević“ završio je u Klenju, a srednju usmerenu u Bogatiću. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Ima položen pravosudni ispit.

Ima 32 godine radnog iskustva, a u dosadašnjoj radnoj karijeri, obavljao je poslove javnog pravobranioca, kao i šefa lokalne poreske administracije. U nekoliko navrata se nalazio na mestu načelnika Opštinske uprave opštine Bogatić, a Odlukom Opštinskog veća opštine Bogatić od 04.11.2019. godine nakon sprovedenog javnog konkursa, postavljen je za načelnika Opštinske uprave opštine Bogatić na period od pet godina.

Oženjen, otac dvoje dece, živi u porodičnoj kući u Klenju.

Opštinski uslužni centar

Smešten je u prizemlju zgrade SO Bogatić.
U okviru opštinskog uslužnog centra građani mogu da dobiju sve neophodne informacije o radu lokalne samouprave i pomoć u rešavanju problema koji se odnose na usluge koje pruža lokalna samouprava.

Opštinski uslužni centar je prvi korak u stvaranju moderne, efikasne i transparentne lokalne uprave koja uspešno zadovoljava potrebe građana.

 

U uslužnom centru nalaze se četiri šaltera, i to:

 • Šalter br.1 – Pisarnica, prijem predmeta, overa potpisa i provera biračkog spiska
 • Šalteri br. 2 i 3 – Matična služba
 • Šalter br.4 – Overa rukopisa i prepisa i izdavanje radnih knjižica
 • Šalteri br. 5 i 6 – Roditeljski dodatak
 • Šalteri 7 i 8 – Prijem poreskih prijava pravnih i fizičkih lica

tel. 7413 – 018