Bogatić

Obaveštenje o podnetom zahtevu za izdavanje dozvole za skladištenje neopasnog otpada na lokaciji u Dublju u Ulici Karađorđeva br.80B