Bogatić

Opšti poziv za uvođenje u vojnu evidenciju

Na osnovu čl. 15. Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi (Sl. glasnik RS Br. 88/09, 95/10 i 36/18 i člana 4. stav 3. Uredbe o načinu i postupku izvršavanja vojne, radne i materijalne obaveze (Sl. glasnik RS, br. 100/11, 60/15 40/19), pozivamo sva lica muškog pola, državljane Republike Srbije, rođene 2005. godine i starijih godišta, koja nisu uvedena u vojnu evidenciju da se jave u CENTAR MINISTARSTVA ODBRANE ZA LOKALNU SAMOUPRAVU
Šabac – OK Bogatić, ulica Mike Vitomirovića 1, prvi sprat Opštine Bogatić, radi uvođenja u vojnu evidenciju.
Uvođenje u vojnu evidenciju po opštem pozivu vršiće se u kancelariji broj 66 u periodu od 16. januara do 28. februara 2023. godine u vremenu od 09 do 14 časova, a nakon toga po pojedinačnom pozivu tokom cele godine.
Regrut koji se uvodi u vojnu evidenciju treba da ponese ličnu kartu. Ukoliko ne poseduje ličnu kartu, na uvid poneti drugu javnu ispravu iz koje se može utvrditi identitet, a u inostranstvu važeću putnu ispravu.
Regrut koji boravi u inostranstvu dužan je da se radi uvođenja u vojnu evidenciju javi nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije.
Informacije o uvođenju u vojnu evidenciju mogu se dobiti u centru Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, nadležnom prema mestu prebivališta, nadležnom diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Srbije u inostranstvu i na sajtu Ministarstva odbrane www.mod.gov.rs
Dokumenti