Bogatić

Oglas o sprovođenju postupka prikupljanja ponuda javnim oglasom 2

31. Jan. 2023.

Oglas o sprovođenju postupka prikupljanja ponuda javnim oglasom 2

Na osnovu Odluke Opštinskog veća Opštine Bogatić br.06-2-457/2023-01 od 18.01.2023.godine, Komisija za sprovođenje postupka raspolaganja građevinskim zemljištem u postupku javnog oglašavanja putem prikupljanja pisanih ponuda, raspisuje Oglas o sprovođenju postupka, za davanje u zakup građevinskog zemljišta pod sledećim uslovima:

 

– DAJE SE U ZAKUP uz naknadu kat.parcela br.1033 KO Dublje u površini od 0.14.78 ha (1478m2) i kat.parcela 1034 KO Dublje u površini od 0.36.45 ha (3645m2), obe upisane u list nepokretnosti br.2198 KO Dublje, ukupne površine 0.51.23 ha (5123 m2),

 

– kat.parc. br.1033 upisana je u List nepokretnosti br. 2198 KO Dublje, koja je po kulturi voćnjak 3.klase u površini od 0.12.98 ha (1298m2) i pašnjak 2 klase u površ. od 0.01.80 ha (180m2), što ukupna površina kat.parcele br.1033 iznosi 0.14.78 ha (1478m2).

– kat.parc. br.1034 upisana je u List nepokretnosti br. 2198 KO Dublje, koja je po kulturi njiva 3.klase u površini od 0.36.45 ha (3645m2)

– kat.parcele br.1033 i 1034 KO Dublje se izdaju kao jedna celina , odnosno izdaju se u ukupnoj površini od 0.51.23 ha (5123 m2),

– početna cena godišnje zakupnine za obe kat.parcele je 5.869,22 dinara, s tim što se ista plaća u celosti za ceo zakupni period, u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora o zakupu

– kat.parcele se daju u zakup na određeno vreme u viđenom stanju, do 31.10.2023. godine, do kog datuma je zakupac dužan da skine usev sa parcela,

– učesnici javnog oglasa mogu biti sva pravna lica i sva fizička lica,

– u postupku javnog oglašavanja putem prikupljanja pisanih ponuda ne mogu učestvovati članovi Komisije i njihovi zamenici,

– učesnik javnog oglašavanja ne može biti lice koje nije izmirilo obaveze prema Opštini po osnovu zakupa, odnosno otuđenja građevinskog zemljišta, naknade za uređenje građevinskog zemljišta i naknade za korišćenje građevinskog zemljišta kao ni lice sa kojim je raskinut, odnosno kome je otkazan ugovor o zakupu, odnosno ugovor o otuđenju zbog neizvršavanja obaveza iz ugovora i to u roku 5 godina od dana raskida odnosno otkaza.

 

– uredna ponuda sadrži podatke:

– o podnosiocu ponude i to za fizička lica: ime i prezime jedinstven matični broj građana i adresu stanovanja,

– za pravna lica i preduzetnike: naziv odnosno poslovno ime, poreski identifikacioni broj i sedište,

– vidljivu naznaku na koju katastarsku parcelu se prijava odnosi,

– uredno ovlašćenje za zastupanje, ukoliko podnosilac lično ne pristupi otvaranju ponuda

– dokaz o uplati garantnog iznosa (depozita),

– fotokopija lične karte-isprave za fizička lica,

– rešenje o upisu u Registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar,

– izjava o prihvatanju uslova oglasa

– ponuđena cena odnosno ponuđeni iznos zakupnine građevinskog zemljišta,

– učesnici javnog oglasa obavezni su da radi učešća u postupku prikupljanja ponuda, uplate depozit u iznosu od 20% početne visine ukupne godišnje zakupnine za kat.parcelu 1033 i 1034 KO Dublje (1.173,84 dinara) i isti se vraća učesnicima koji ne uspeju na nadmetanju, nakon zaključenja Ugovora o zakupu građevinskog zemljišta,

– ukoliko budući zakupac ne pristupi zaključenju ugovora o zakupu, položeni depozit se ne vraća, i biće objavljen novi oglas

– naznaku nepokretnosti zbog koje se prijavljuje na javni oglas (ukoliko je oglas raspisan za veći broj nepokretnosti),

– rok za podnošenje ponuda je 27.02.2023.godine,

– ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti preporučeno poštom na adresu: Opštinska uprava Opštine Bogatić, Komisija za sprovođenje postupka raspolaganja građevinskim zemljištem, ul.M.Vitomirovića br.1 ili preko pisarnice Opštinske uprave Bogatić, sa vidljivom naznakom na koju katastarsku parcelu se odnosi,

– depozit za učešće u postupku javnog nadmetanja uplaćuje se na račun Budžeta Opštine Bogatić broj 840-291804-44 a svrha uplate je depozit za učešće na javnom nadmetanju za kat.parc.br.1032 KO Dublje,

– neblagovremena ili neuredna ponuda se odbacuje,

– neblagovremena ponuda je ona koja je podneta po isteku roka za podnošenje ponuda,

– neuredna ponuda je ona koja je podneta u otvorenoj koverti ili bez vidljive oznake na koju pojedinačnu katastarsku parcelu se odnosi, koja ne sadrži podatke i uredna dokumenta iz čl. 17. ove odluke,

– postupak otvaranja ponuda sprovešće se dana 02.03.2023.godine sa početkom u 12 časova u maloj sali Opštine Bogatić na prvom spratu u ulici M.Vitomirovića br.1,

– postupak otvaranja ponuda smatra se uspelim, ako je pristigla najmanje jedna blagovremena i uredna ponuda i ukoliko učesnik prihvati početni iznos zakupnine, koji je ujedno i najpovoljniji iznos,

– depozit će biti vraćen učesnicima javnog nadmetanja koji ne uspeju na nadmetanju, nakon dostavljanja broja tekućeg računa ukoliko isti ne dostave zajedno sa ponudom,

– odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača doneće predsednik Opštine Bogatić, na osnovu izveštaja Komisije o sprovedenom postupku.

– oglas objaviti u sredstvima javnog informisanja, na internet strani Opštine Bogatić i na oglasnoj tabli Opštine Bogatić i oglasnoj tabli Mesne zajednice Dublje.

 

KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE POSTUPKA

RASPOLAGANjA GRAĐEVINSKIM ZEMLjIŠTEM

Dokumenti