Bogatić

Poljoprivreda i infrastruktura

Poljoprivreda i infrastruktura

Prirodni resursi geotermalnih voda

Hidrogeotermalni sistem Mačve je otkriven 1982. godine kada je otkrivena velika konduktivna geotermalna anomalija u neogenim sedimentima u Dublju, tj. u centralnom delu Mačve. Tada su započela hidrogeotermalna istraživanja, ali ona još nisu završena. Njihovi rezultati pokazuju da je niskotemperaturni konvektivni hidrogeotermalni sistem „Mačva“ deo velikog regionalnog istog takvog sistema, koji se prostire ispod Mačve, Semberije i Srema na oko 2000 km2. Do sada dobijeni rezultati su veoma interesantni.

Ispod neogenih sedimenata nalazi se karstni rezervoar u krečnjacima trijaske starosti iz koga je moguća intenzivna eksploatacija geotermalne energije za zagrevanje naselja, proizvodnju hrane i za korišćenje u industriji. Iznad rezervoara u centralnom delu Mačve otkrivena je najintenzivnija konduktivna geotermalna anomalija u celom Panonskom basenu, jer je u bušotini na dubini od 412 m otkrivena termalna voda sa temperaturom od 75C. Zbog toga Mačva predstavlja jugoslovenski i srpski „Red Spot“ kao što je to Panonski basen u Evropi . Rezultati preliminarnih testova izvedenih u istražnim bušotinama, kao i rezultati dobijeni hidrogeotermalnim modeliranjem pokazuju da je kod Bogatića moguća eksploatacija geotermalne energije sa termalnom snagom od najmanje 150 MW, ali njeno korišćenje još nije počelo.

Hidro i geotermalni model Mačve

Mića Martinović, Mihailo Milivojević
Rudarsko-geološki fakultet, Institut za hidrogeologiju, Laboratorija za geotermalnu energiju

Uvod

Mačva je velika aluvijalna ravnica u Srbiji između reke Drine i reke Save udaljena oko 80 km zapadno od Beograda. Geotektonski posmatrano Mačva se nalazi na južnom obodu Panonskog basena gde se on spaja sa Dinaridima.

Hidrogeotermalni sistem Mačve je otkriven 1982. godine kada je otkrivena velika konduktivna geotermalna anomalija u neogenim sedimentima u Dublju, tj. u centralnom delu Mačve (Milivojević et al., 1982). Tada su započela hidrogeotermalna istraživanja, ali ona još nisu završena. Njihovi rezultati pokazuju da je niskotemperaturni konvektivni hidrogeotermalni sistem „Mačva“ deo velikog regionalnog istog takvog sistema, koji se prostire ispod Mačve, Semberije i Srema na oko 2000 km2.

Do sada dobijeni rezultati su veoma interesantni. Ispod neogenih sedimenata nalazi se karstni rezervoar u krečnjacima trijaske starosti iz koga je moguća intenzivna eksploatacija geotermalne energije za zagrevanje naselja, proizvodnju hrane i za korišćenje u industriji. Iznad rezervoara u centralnom delu Mačve otkrivena je najintenzivnija konduktivna geotermalna anomalija u celom Panonskom basenu, jer je u bušotini BB-1 na dubini od 412 m otkrivena termalna voda sa temperaturom od 75oC (Milivojević et al., 1987). Zbog toga Mačva predstavlja jugoslovenski i srpski „Red Spot“ kao što je to Panonski basen u Evropi (Horvath, Bodri et al., 1979).

Rezultati preliminarnih testova izvedenih u istražnim bušotinama, kao i rezultati dobijeni hidrogeotermalnim modeliranjem pokazuju da je kod Bogatića moguća eksploatacija geotermalne energije sa termalnom snagom od najmanje 150 MW, ali njeno korišćenje još nije počelo.

U ovom radu se prikazuju glavne karakteristike hidrogeotermalnog sistema Mačve na osnovu rezultata dosadašnjih istraživanja.

Pročitaj više

Direkcija za građevinsko zemljište, puteve i izgradnju

U pripremi

Direkcija za poljoprivredu i selo

Direkcija za poljoprivredu i selo je osnovana 2006. godine sa osnovnim ciljem da realizuje programe podsticaja razvoja poljoprivrede. U tom smislu osnovni zadaci Direkcije su:

1. Saradnja sa Ministarstvom poljoprivrede, naučnim ustanovama, zadrugama i udruženjima

2. Pomoć poljoprivrednim proizvodjačima pri registraciji i preregistraciji poljoprivrednih gazdinstava

3. Pomoć u tumačenju zakona i uredbi u oblasti poljoprivrede, a naročito prilikom ostvarivanja prava na državne subvencije

4. Predlaganje mera i sredstava za unapredjenje poljoprivredne proizvodnje kao i načina raspodele sredstava za podsticaje u poljoprivredi

5. Rad na stručnom usavršavanju poljoprivrednih proizvodjača (organizovanje savetovanja, posete sajmovima i izložbama)

6. Praćenje rada protivgradne zaštite na teritoriji opštine Bogatić

7. Praćenje stanja i održavanja poljoprivrednih objekata na teritoriji opštine Bogatić

8. Praćenje korišćenja poljoprivrednog zemljišta

9. Uspostavljanje sopstvene baze podataka registrovanih poljoprivrednih gazdinstava u opštini i strukture proizvodnje

Sredstva koja budžetom opštine budu namenjena za podsticaje razvoja poljoprivrede pre svega će se koristiti za plasiranje kratkoročnih kredita u poljoprivredi i to bez kamate, za regresiranje kamate na udružena sredstva sa bankama, za preventivno sprečavanje zagađenja zemljišta i životne sredine i za obrazovanje poljoprivrednih proizvodjača kroz savetovanja i posete sajmovima.

Planirani utrošak sredstava u 2009. godini:

Za kratkoročno kreditiranje repromaterijala za prolećnu setvu – 12,5 miliona dinara
Za regresiranje kamata na udružena sredstva sa bankama – 500 hiljada dinara
Za bespovratnu pomoć pri nabavci dizni i menzura za osposobljavanje prskalica – 200 hiljada dinara
Za organizaciju savetovanja, prezentacija i odlazak na sajmove – 300 hiljada dinara
Za organizaciju stočnog sajma – govedarska izložba – 400 hiljada dinara
Programom rada Direkcije planirane su i aktivnosti u zaštiti životne sredine kao što su: deratizacija po domaćinstvima, grobljima, deponijama smeća i javnim objektima, kao i dezinsekcija (zaprašivanje od komaraca).