Bogatić

Opštinsko veće

Opštinsko veće

Pripada izvršnim organima opštine.

Opštinsko veće čine predsednik opštine, zamenik predsednika opštine i sedam članova Opštinskog veća koje bira Skupština opštine, na period od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom od ukupnog broja odbornika.

Kandidate za članove Opštinskog veća predlaže kandidat za predsednika opštine. Kada odlučuje o izboru predsednika opštine, Skupština opštine istovremeno odlučuje i o izboru zamenika predsednika opštine i članova Opštinskog veća.

Predsednik opštine je predsednik Opštinskog veća. zamenik predsednika opštine je član Opštinskog veća po funkciji.

Članovi Opštinskog veća koje bira Skupština opštine ne mogu biti istovremeno i odbornici, a mogu biti zaduženi za jedno ili više područja iz nadležnosti opštine. Odborniku koji bude izabran za člana Opštinskog veća prestaje odbornički mandat.

Nadležnost:

Opštinsko veće:

 

 • predlaže Statut, budžet i druge odluke i akte koje donosi Skupština;
 • neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine opštine;
 • donosi odluku o privremenom finansiranju u slučaju da Skupština opštine ne donese budžet pre početka fiskalne godine;
 • osniva opštinsku službu za inspekciju, korišćenja budžetskih sredstava i službu za internu reviziju opštine;
 • vrši nadzor nad radom Opštinske uprave, poništava ili ukida akte Opštinske uprave koji nisu u saglasnosti sa zakonom, statutom i drugim opštim aktom ili odlukom koje donosi Skupština opštine;
 • rešava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana, preduzeća i ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti opštine;
 • propisuje posebne elemente procene rizika i učestalost vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika iz izvorne nadležnosti opštine, kao i posebne elemente plana određenog inspekcijskog nadzora iz izvorne nadležnosti opštine;
 • prati realizaciju programa poslovanja i vrši koordinaciju rada javnih preduzeća čiji je osnivač opština;
 • podnosi tromesečni izveštaj o radu javnih preduzeća Skupštini opštine,
  predlaže akta koje donosi Skupština opštine radi zaštite opšteg interesa u javnom preduzeću i društvu kapitala čiji je osnivač opština;
 • odlučuje rešenjem o upotrebi sredstava tekuće i stalne budžetske rezerve;
  stara se o izvršavanju poverenih nadležnosti iz okvira prava i dužnosti Republike;
 • postavlja i razrešava načelnika Opštinske uprave;
  postavlja opštinskog pravobranioca;
 • donosi Plan odbrane Opštine koji je sastavni deo Plana odbrane Republike Srbije, usklađuje pripreme za odbranu pravnih lica u delatnostima iz nadležnosti opštine sa Planom odbrane Republike Srbije, donosi odluku o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite i jedinica opšte namene;
 • donosi Procenu ugroženosti i Plan zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama i Plan zaštite od udesa;
 • obrazuje žalbenu komisiju;
 • obrazuje stručna savetodavna radna tela za pojedine poslove iz svoje nadležnosti;
 • informiše javnost o svom radu;
 • donosi Poslovnik o radu na predlog predsednika opštine;
  vrši i druge poslove, u skladu sa zakonom.

Članovi Opštinskog veća opštine Bogatić:

 • Milan Damnjanović – predsednik Opštinskog veća
 • Teodor Teodorović – zamenik predsednika Opštinskog veća
 • Zoran Mijatović, član, mašinski inžinjer iz Metkovića
 • Marko Krsmić, član, mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje iz Crne Bare
 • Nebojša Dostanić, član, saobraćajni tehničar iz Bogatića
 • Milutin Tovilović, član, master profesor razredne nastave iz Badovinaca
 • Nevena Bajunović, član, diplomirani ekonomista iz Dublja
 • prati realizaciju programa poslovanja i vrši koordinaciju rada javnih preduzeća čiji je osnivač opština;
 • Stanko Aleksić, član, veterinarski tehničar iz Badovinaca
 • Vladimir Ristić, član, elektroenergetičar za mreže i postrojenja iz Klenja.