Bogatić

Sekretar Skupštine opštine – Marija Đurđević

Sekretar Skupštine opštine – Marija Đurđević

Sekretar Skupštine opštine – Marija Đurđević

Skupština opštine ima Sekretara koji se stara o obavljanju stručnih poslova u vezi sa sazivanjem i održavanjem sednica Skupštine opštine i njenih radnih tela i rukovodi administrativnim poslovima vezanim za njihov rad.

Sekretar Skupštine opštine se postavlja na četiri godine, na predlog predsednika Skupštine opštine, i može biti ponovo postavljen.

Za Sekretara Skupštine opštine može biti postavljeno lice sa završenim pravnim fakultetom, položenim stručnim ispitom za rad u organima uprave i radnim iskustvom od najmanje tri godine.

Sekretar može imati zamenika, koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost, a koji se postavlja i razrešava na isti način i pod istim uslovima kao sekretar.

Marija Đurđević

Marija Đurđević rođena je 10. septembra 1981. godine u Šapcu. Osnovnu školu „Nikola Tesla“, završila je u Dublju, a srednju Medicinsku školu „dr Andra Jovanović“, u Šapcu – nosilac diplome „Vuk Karadžić“. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2007. godine. Od 2007. do 2008. godine radila kao pripravnik volonter u Osnovnom sudu u Šapcu – sudska jedinica u Bogatiću.
Od novembra 2013. do 30. novembra 2016. godine bila radno angažovana u Javnom preduzeću „Direkcija za građevinsko zemljište, puteve i izgradnju opštine Bogatić“, JP Bogatić. Od 01.06.2017. do 17.08.2020. godine bila radno angažovana u Opštinskoj upravi opštine Bogatić na radnom mestu radni odnosi i građanska stanja. Na sednici Skupštine opštine Bogatić 17.08.2020. godine postavljena je za Sekretara Skupštine opštine Bogatić.

Radno iskustvo iz oblasti radnih odnosa, građanskih stanja, javnih nabavki, izbornih procesa, izrade pravnih akata. Ima položen državni stručni ispit za rad u organima uprave, govori engleski jezik – konverzacijski nivo i italijanski jezik – osnovni nivo. Dugogodišnji tehnički sekretar Opštinskog odbora Srpske napredne stranke u Bogatiću.

Udata, majka dvoje dece.