Bogatić

Oglas o sprovođenju postupka prikupljanja ponuda javnim oglasom 4

31. Jan. 2023.

Oglas o sprovođenju postupka prikupljanja ponuda javnim oglasom 4

Na osnovu Odluke Opštinskog veća Opštine Bogatić br.06-2-460/2023-01 od 18.01.2023.godine, Komisija za sprovođenje postupka raspolaganja građevinskim zemljištem u postupku javnog oglašavanja, putem prikupljanja pisanih ponuda, raspisuje Oglas o sprovođenju postupka, za davanje u zakup građevinskog zemljišta pod sledećim uslovima:

 

– DAJE SE U ZAKUP uz naknadu deo kat.parcele br. 5341 KO Crna Bara u površini od 0.01.00 ha upisane u list nepokretnosti br. 223 za KO Crna Bara, a koja je cela površine 0.26.75 ha.

– kat.parc. br. 5341 upisana je u List nepokretnosti br. 223 KO Crna Bara koja je po kulturi zemljište pod zgradom i drugim objektima i koja je javna svojina Opštine Bogatić.

– deo kat.parcele br.5341 se izdaje u zakup u površini od 0.01.00 ha isključivo za postavljanje i instalaciju bazne radio stanice, pripadajuće opreme i uređaja, antenskih stubova, antena i sistema prenosa i druge opreme i uređaja neophodih za izgradnju, funkcionisanje, eksploataciju i održavanje sistema radio-mobilne telefonije koja je demontažne prirode,

– deo kat.parcele koja se daje u zakup uzima se u viđenom stanju a zakupac je u obavezi da istu vrati u stanje u kome je i primio oslobođenu od stvari i opreme,

– početna cena mesečne zakupnine iznosi 13.050,00 dinara, odnosno godišnja zakupnina iznosi 156.600,00 dinara stim što se ista plaća u celosti za ugovoreni rok zakupa, u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora o zakupu

– obavezu zakupca da po ispostavljenim računima plaća troškove vode, električne energije, komunalija, telefona i druge troškove korišćenja kat.parcele ukoliko isti nastanu korišćenjem dela kat.parcele,

– deo kat.parcele br.5341 KO Crna Bara se daje u zakup u viđenom stanju, na određeno vreme,na period od 1 (jedne) godine od dana zaključenja ugovora o zakupu,

– u slučaju da budući zakupac bude ujedno i prethodni zakupac, ugovor o zakupu ima teći od 01.12.2022.godine imajući u vidu činjenicu da prethodni zakupac nije izašao iz zakupnog odnosa posle isteka prethodnog ugovora koji je trajao do 30.11.2022.godine

– učesnici javnog oglasa mogu biti sva pravna lica i sva fizička lica,

– u postupku javnog oglašavanja ne mogu učestvovati članovi Komisije i njihovi zamenici,

– učesnik javnog oglašavanja ne može biti lice koje nije izmirilo obaveze prema Opštini po osnovu zakupa, odnosno otuđenja građevinskog zemljišta, naknade za uređenje građevinskog zemljišta i naknade za korišćenje građevinskog zemljišta kao ni lice sa kojim je raskinut, odnosno kome je otkazan ugovor o zakupu, odnosno ugovor o otuđenju zbog neizvršavanja obaveza iz ugovora i to u roku 5 godina od dana raskida odnosno otkaza,

 

– uredna ponuda sadrži podatke:

– o podnosiocu ponude i to za fizička lica: ime i prezime jedinstven matični broj građana i adresu stanovanja,

– za pravna lica i preduzetnike: naziv odnosno poslovno ime, poreski identifikacioni broj i sedište.

– vidljivu naznaku na koju katastarsku parcelu se ponuda odnosi,

– uredno ovlašćenje za zastupanje, ukoliko podnosilac lično ne pristupi otvaranju ponuda,

– dokaz o uplati garantnog iznosa (depozita),

– fotokopija lične karte-isprave za fizička lica,

– rešenje o upisu u Registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar,

– izjavu o prihvatanju uslova oglasa

– ponuđena cena odnosno ponuđeni iznos zakupnine građevinskog zemljišta,

– učesnici javnog oglasa obavezni su da radi učešća u postupku prikupljanja ponuda, uplate depozit u iznosu od 20% početne visine naknade (31.320,00 dinara) i isti se vraća učesnicima koji ne uspeju na nadmetanju, nakon zaključenja ugovora ,

– ukoliko budući zakupac ne pristupi zaključenju ugovora o zakupu, položeni depozit se ne vraća a biće objavljen novi oglas,

– naznaku nepokretnosti zbog koje se prijavljuje na javno oglašavanje, putem prikupljanja ponuda (ukoliko je oglas raspisan za veći broj nepokretnosti),

– rok za podnošenje ponuda je 27.02.2023. godine,

– ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti preporučeno poštom na adresu Opštinske uprave Opštine Bogatić, Komisije za sprovođenje postupka raspolaganja građevinskim zemljištem, ul.M.Vitomirovića br.1 ili preko pisarnice Opštinske uprave Bogatić, sa vidljivom naznakom na koju katastarsku parcelu se odnosi,

– depozit za učešće u postupku prikupljanja pismenih ponuda uplaćuje se na račun Budžeta Opštine Bogatić broj 840-291804-44 a svrha uplate je depozit za učešće na javnom oglasu za deo kat.parc.br.5341,

– neblagovremena ili neuredna ponuda se odbacuje,

– neblagovremena ponuda je ona koja je podneta po isteku roka za podnošenje ponuda,

– neuredna ponuda je ona koja je podneta u otvorenoj koverti ili bez vidljive oznake na koju pojedinačnu katastarsku parcelu se odnosi, koja ne sadrži podatke i uredna dokumenta iz čl.17 ove odluke

– postupak otvaranja blagovremenih i urednih ponuda sprovešće se dana 02.03.2023. godine sa početkom u 11,00 časova u maloj sali Opštine Bogatić na prvom spratu u ulici M.Vitomirovića br.1,

– postupak prikupljanja ponuda javnim oglasom smatra se uspelim, ako je prispela najmanje jedna blagovremena i uredna ponuda i ukoliko učesnik prihvati početni iznos zakupnine, koji je ujedno i najpovoljniji iznos

– depozit će biti vraćen učesnicima javnog nadmetanja koji ne uspeju na nadmetanju nakon dostavljanja broja tekućeg računa ukoliko isti ne dostave zajedno sa ponudom,

– odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača donosi predsednik Opštine Bogatić, na osnovu izveštaja Komisije o sprovedenom postpku

– oglas objaviti u sredstvima javnog informisanja, na internet strani Opštine Bogatić, oglasnoj tabli Mesne zajednice Crna Bara i na oglasnoj tabli Opštine Bogatić.

 

 

KOMISIJA ZA SPROVOĐENjE POSTUPKA

RASPOLAGANjA GRAĐEVINSKIM ZEMLjIŠTEM

Dokumenti