Bogatić

Opštinska uprava opštine Bogatić

Opštinska uprava opštine Bogatić

Nadležnosti opštinske Uprave

  • priprema propise i druge akte koje donosi Skupština opštine, predsednik opštine i veće;
  • izvršava odluke i druge akte Skupštine opštine,  predsednika opštine i veća;
  • rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, preduzeća, ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti opštine;
  • obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata Skupštine opštine;
  • izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno opštini;
  • obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi Skupština opštine, predsednik opštine i veće;
  • dostavlja izveštaj o svom radu na izvršenju poslova iz nadležnosti opštine i poverenih poslova, predsedniku opštine, veću i Skupštini opštine po potrebi, a najmanje dva puta godišnje.

Opštinskom upravom rukovodi načelnik. Za načelnika Uprave može da bude postavljeno lice koje ima završen pravni fakultet, položen ispit za rad u organima državne uprave i najmanje pet godina radnog iskustva u službi.
Načelnika uprave postavlja veće, na osnovu javnog oglasa, na pet godina.
Načelnik uprave ima zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti ili sprečenosti da obavlja svoju dužnost. Zamenik načelnika se postavlja na isti način i pod istim uslovima kao načelnik.
Načelnik za svoj rad i rad uprave odgovara Skupštini opštine i veću u skladu sa zakonom i Statutom opštine.