Bogatić

Predsednik opštine Bogatić – Milan Damnjanović

Predsednik opštine Bogatić – Milan Damnjanović

Milan Damnjanović

Predsednika opštine bira Skupština opštine, iz reda odbornika, na vreme od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom glasova od ukupnog broja odbornika Skupštine opštine. Predsednik opštine ima zamenika koji ga zamenjuje u slučaju njegove odsutnosti i sprečenosti da obavlja svoju dužnost.

Predsednik Skupštine opštine predlaže kandidata za predsednika opštine. Kandidat za predsednika opštine predlaže kandidata za zamenika predsednika opštine iz reda odbornika, koga bira Skupština opštine na isti način kao i predsednika opštine.

Predsedniku opštine i zameniku predsednika opštine izborom na ove funkcije prestaje mandat odbornika u Skupštini opštine. Predsednik opštine i zamenik predsednika opštine su na stalnom radu u opštini.

Nadležnosti Predsednika opštine su:

 • predstavlja i zastupa opštinu;
 • neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata opštine;
 • predlaže način rešavanja pitanja o kojima odlučuje Skupština opštine;
 • naredbodavac je za izvršenje budžeta;
 • usmerava i usklađuje rad Uprave;
 • donosi pojedinačne i druge akte za koje je ovlašćen zakonom, propisom grada, Statutom ili odlukom Skupštine opštine;
 • u ime opštine zaključujee kolektivne ugovore za ustanove, preduzeća i druge javne službe čiji je osnivač opština;
 • postavlja i razešava pomoćnike predsednika opštine;
 • organizuje rad tela i daje konkrena zaduženja članovima tela i određuje članove na stalnom radu u opštini;
 • donosi pravilnik o platama i drugim primanjima izabranih, imenovanih i postavljenih lica u organima opštine;
 • utvrđuje cene, odnosno daje saglasnost na cene proizvoda i usluga u nadležnosti opštine u skladu sa zakonom;
 • daje saglasnost na opšte akte organizacija čiji se rad finansira iz budžeta opštine kojima se uređuje broj i struktura zaposlenih i daje saglasnost na broj i strukturu zaposlenih i drugih lica koja se angažuju na ostvarivanju programa ili delova programa korisnika budžeta opštine, u skladu sa zakonom;
 • odličuje o davanju na korišćenje, odnosno u zakup, kao i o otkazu ugovora o davanju na korišćenje, odnosno u zakup i stavljanju hipoteke na nepokretnosti koje koriste organi opštine, u skladu sa zakonom;
 • informiše javnost o svom radu;
 • obrazuje stručna savetodavna radna tela za pojedine poslove iz svoje nadležnosti;
 • vrši i druge poslove utvrđene Statutom i drugim aktima opštine.

Milan Damnjanović

Milan Damnjanović je rođen 17. avgusta 1971. godine. Završio je srednju tehničku školu, “Vujo Matić“, Loznica, a zatim Fakultet za menadžment i stekao zvanje – diplomirani inženjer menadžmenta. Preduzetništvom se bavio od 1992. godine, kroz više različitih uslužnih delatnosti. Na funkciji zamenika predsednika opštine Bogaić bio je od avgusta 2010. do juna 2012. godine, a funkciji pomoćnika predsednika opštine Bogatić vršio je od juna 2012. godine do danas, sa opisom posla u oblasti obrazovanja, turizma, kulture, sporta, preduzetništva i socijalne zaštite. U avgustu 2020. godine odlukom Skupštine opštine Bogatić je izabran za predsednika opštine Bogatić.

Jedan je od trojice poverenika opštinskog odbora Srpske napredne stranke u Bogatiću. Oženjen, otac četvoro dece.