Bogatić

Skupština opštine Bogatić

Skupština opštine Bogatić

Skupština opštine je najviši organ koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti, utvrđene Ustavom, zakonom i Statutom.

Skupštinu opštine Bogatić čini 31 odbornik, koje biraju građani na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, u skladu sa zakonom i Statutom. Odluke se donose većinom glasova prisutnih odbornika, ukoliko zakonom ili Statutom nije drukčije određeno.

Skupština opštine se smatra konstituisanom izborom predsednika Skupštine opštine i postavljenjem Sekretara Skupštine opštine.

Nadležnosti Skupštine

Skupština opštine u skladu sa zakonom

 • donosi Statut opštine i Poslovnik o radu Skupštine opštine;
 • donosi budžet i usvaja završni račun opštine,
 • utvrđuje stope izvornih prihoda opštine, kao i način i merila za određivanje visine lokalnih taksa i naknada,
 • donosi programe razvoja opštine i pojedinih delatnosti,
 • donosi Urbanistički plan opštine i uređuje korišćenje građevinskog zemljišta,
 • donosi propise i druge akte,
 • raspisuje opštinski referendum za celu ili deo opštine, izjašnjava se o predlozima sadržanim u građanskoj inicijativi i utvrđuje predlog odluke o samodoprinosu,
 • osniva službe, javna preduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene Statutom i vrši nadzor nad njihovim radom, imenuje i razrešava Upravne i Nadzorne odbore, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija, sllžbi čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove Statute, u skladu sa zakonom
 • bira i razrešava predsednika Skupštine i zamenika predsednika Skupštine, postavlja i razrešava Sekretara Skupštine,
 • bira i razrešava predsednika opštine, i na predlog predsednika opštine, bira zamenika predsednika opštine i članove opštinskog veća,
 • utvrđuje opštinske takse i druge lokalne prihode koje opštini pripadaju po zakonu,
 • utvrđuje naknade za uređivanje i korišćenje gađevinskog zemljišta,
 • otuđenju i raspolaganju nepokretnim stvarima u javnoj svojini opštine,
 • u skladu sa zakonom donosi akte o javnom zadživanju opštine, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javni dug,
 • propisuje radno vreme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata,
 • daje mišljenje o republičkom i regionalnom prostornom planu,
 • daje mišljenje o zakonima kojima se uređuju pitanja od interesa za opštinu,
 • daje saglasnost na upotrebu imena, grba i druog obeležja opštine,
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.